Onderwijs

Onderwijs is cruciaal: voor de ontwikkeling van een mens, voor het opdoen van kennis en attitudes, als sociaal proces. Het is de sleutel naar zelfbeschikking en vormt de opstap naar deelname aan de arbeidsmarkt, naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie in een rijke en diverse samenleving.

Overeenkomstig met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (art. 24), pleit GRIP voor inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Zie ook over inclusief onderwijs:

19 februari 2017 - "De invoering van het M-decreet leidt er inderdaad toe dat meer kinderen les volgen in het regulier onderwijs", zegt minister Crevits. Dit lezen we op de nieuwssite van de VRT naar aanleiding van het verschijnen van cijfers over leerlingenaantallen in het buitengewoon onderwijs op 1 februari 2017. GRIP keek ook even naar die cijfers en meent dat we deze evolutie naar meer inclusief onderwijs toch moeten relativeren.

17 februari 2017 - Adviesnota - GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september 2017 alle leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs de nodige ondersteuning krijgen.

31 januari 2017 - GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden in het buitengewoon onderwijs. Wat vindt GRIP dat er moet gebeuren met het buitengewoon onderwijs ? brede school passend onderwijs

12 december 2016 - Er is een jarenlange discussie aan vooraf gegaan, maar sinds september 2015 is het M-decreet van kracht.  Hoe moet het nu verder met dat inclusief onderwijs, na dit M-decreet ?

gelijke kansen