In juni en juli wordt op de commisie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet betreffende het inschrijvingsrecht besproken. Volgens GRIP houdt dit voorstel geen rekening met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Het voorstel van decreet betreffende het inschrijvingsrecht werd ingediend door een aantal parlementsleden van de meerderheidspartijen. Het wil het huidige inschrijvingsrecht, zoals vastgelegd in het GOK-decreet, verbeteren door een aantal nieuwe voorrangsregels en procedures.

In het nieuwe voorstel wordt de huidige regeling van inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een handicap overgenomen (leerlingen met een inschrijvingsverslag georiënteerd naar een type, type 8 uitgezonderd, van het buitengewoon onderwijs). Dit is in strijd met het VN-Verdrag dat namens artikel 24 toegang tot het gewoon (inclusief) onderwijs voorschrijft.

In het advies van de Raad van State (11 mei 2011) wordt dit recht op inclusief onderwijs aangehaald. De Raad van State stelt dan ook: "Het is de vraag of deze bepalingen het recht op toegang tot inclusief onderwijs afdoende waarborgen". Ook binnen de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vragen een aantal leden expliciet om de toepassing van het VN-Verdrag art. 24 met betrekking tot het inschrijvingsrecht.

Dit is dus waar GRIP op aandringt. In de standpuntnota rond het inschrijvingsrecht (april 2011, i.s.m. Ouders voor Inclusie) halen we aan: "Vlaanderen dient in overeenstemming met de ratificatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap werk te maken van een steviger inschrijvingsrecht voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs".

Een belangrijke stap daartoe zou zijn om de huidige draagkrachtafweging te schrappen. Een beslissing tot weigering zou enkel mogen gebeuren op basis van het criterium van redelijke aanpassingen, zoals het VN-Verdrag voorschijft. Weigering kan in dit licht alleen wanneer de aanpassingen die noodzakelijk zijn, disproportioneel zouden zijn.

De indieners van dit voorstel van decreet verwijzen in hun toelichting wel naar het 'op stapel staande decreet leerzorg' waarin het inschrijvingsrecht van leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs zou geregeld worden.  Dat dit decreet leerzorg er komt is evenwel heel twijfelachtig.

Vandaar willen we erop wijzen dat wanneer dit nieuwe decreet rond het inschrijvingsrecht geen versterking van het inschrijvingsrecht voor leerlingen met een handicap opneemt, het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geschonden wordt.

gelijke kansen