Vele organisaties en overheden streven naar gelijke kansen. Maar hun inspanningen wegen natuurlijk zwaarder door als ze samenwerken.

Samenwerking

GRIP bouwt een samenwerking uit met:

Onze burgerrechtenorganisatie vertegenwoordigt geen andere organisaties of een hele 'sector' naar de overheid toe. We proberen wel voor onze voorstellen steeds een zo breed mogelijk draagvlak te zoeken en te putten uit de ervaringsdeskundigheid vanuit zoveel mogelijk handicap-situaties.

GRIP werkt zoveel mogelijk samen met organisaties van andere kansengroepen. Knelpunten in regelgeving (vb. voorlopige bewindvoering, verkeerde beeldvorming, directe financiering, discriminatie, toegankelijkheid,...) kunnen nadelen hebben voor verschillende doelgroepen tegelijkertijd en... samen staan we sterker!

GRIP wordt 'ad nominatum' ondersteund door de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen, net als çavaria, Ouderen Overleg Komitee en de volgende organisaties die net als GRIP hun kantoor hebben in het Huis van Gelijke Kansen:

  • Ella: Kenniscentrum Gender en Etniciteit (vroeger SAMV, Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen)
  • RoSa: Rol en Samenleving (bibliotheek, documantatiecentrum en archief voor feminisme en vrouwenstudies)

 

Partners en projecten

GRIP en andere organisaties vinden elkaar in allerlei vormen van partnerschap en samenwerkingsprojecten.

Werk

Het Departement Werk en Sociale Economie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was partner van GRIP in het VESOC-project 'Werk in perspectief, perspectief op werk?', en tussen 2003 en 2009 in het kader van een project dat gebruikersorganisaties moet ondersteunen in de beleidsparticipatie op vlak van werkgelegenheid en andere sociaal-economische thema's.

  • Via deze VESOC-subsidie ondersteunen we het autonome Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. Dit platform bestaat uit gebruikersverenigingen van mensen met een beperking of chronische ziekte die werken rond het beleidsthema werk en sociale economie. Doel is via dit overleg gehandicaptenorganisaties te informeren en te komen tot gezamenlijke standpunten en beleidsvoorstellen. Via dit kanaal kunnen ook de organisaties die zetelen in de Commissie Diversiteit bij de SERV, en diens werkgroep mensen met een arbeidshandicap, worden gevoed.
  • Het luik informatie en sensibilisatie van diversiteitsconsulenten en projectontwikkelaars van het Departement Werk en Sociale Economie wordt in een overeenkomst met GRIP opgenomen door Jong KVG – De Werkbank. Dit tweede projectluik heet het Steunpunt Handicap en Arbeid.

Welzijn

Onze organisatie wordt door Viviane Sorée vertegenwoordigd binnen het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (= VAPH, het vroegere Vlaams Fonds). Johan Vermeiren zetelt namens GRIP in de Commissie Diversiteit en de werkgroep Personen met een arbeidshandicap van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV).

Dagdagelijks werken we nauw samen met het Vlaams Patiëntenplatform, de Vlaamse koepel van verenigingen van mensen met een chronische ziekte.

Mensenrechten

GRIP onderschrijft de doelstellingen van de Kinderrechtencoalitie en is samenwerkend lid van deze organisatie.
Alhoewel we ons concentreren op Vlaanderen en de federale overheid valt er heel veel te leren van het internationale niveau (EU, Verenigde Naties). GRIP is dan ook Associate Member van het European Disability Forum.

Tot slot draagt GRIP bij aan de ontwikkeling van het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.gelijke kansen