GRIP stelt zich voor

GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap.

GRIP is een burgerrechtenbeweging die bestaat sinds december 2000. Ervaringsdeskundigen staan aan het roer van onze organisatie. Dit betekent dat alle bestuurders en effectieve leden van de vereniging mensen met een handicap of hun ouders, broers of zussen zijn.

We zijn gevestigd in het Gelijke Kansenhuis van de Vlaamse Gemeenschap en worden gesubsidieerd door de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Meer achtergrond vind je in onze visietekst en in het overzicht van de geschiedenis.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De leden van de Algemene Vergadering van GRIP vzw zijn allen mensen met een handicap of directe vertegenwoordigers. De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen.

Eén maal per jaar verlaten we Brussel en organiseren ergens in Vlaanderen onze open deurdag en open ledenvergadering. Hierop zijn alle medewerkers en sympathisanten van GRIP welkom en kunnen ze hun vragen en opmerkingen kwijt.

Jaarlijks wordt een jaarverslag, van alle activiteiten die GRIP in het afgelopen jaar organiseerde, en van haar werking, opgemaakt. Dit document, dat elke vereniging moet hebben van de wet, geeft een beeld van hoe GRIP werkt.

De Statuten van GRIP geven aan wat de rechten en de plichten zijn van de leden en hoe de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur samenwerken. De nieuwste statuten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2004.

Het Reglement van Inwendige Orde, goedgekeurd op 28 november 2006, legt uit welke organen er in de organisatie bestaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wie is lid van de AV?

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit mensen met een handicap en directe vertegenwoordigers met stemrecht, en uit raadgevers. De Raad van Bestuur vergadert één maal per twee maanden en wordt voorgezeten door Leon Verelst.

Wie is lid van de Raad van Bestuur?

Stuurgroep

De Stuurgroep volgt, binnen de lijnen van ons Beleidsplan, de inhoudelijke werkzaamheden en initiatieven op binnen de drie grote zwaartepunten van onze werking. De Stuurgroep werkt als een open-ledenvergadering. Alle vrijwilligers die actief zijn binnen GRIP zijn welkom en kunnen hun inbreng doen. Per jaar gaan vier stuurgroepvergaderingen door.

Netwerken en werkgroepen

GRIP vertrekt vanuit de ervaringsdeskundigheid van mensen met een handicap en hun omgeving. Mensen met een handicap, hun familie, organisaties en andere experten buigen zich dan ook over verschillende thema's. Voor de werkzaamheden op vlak van onze drie zwaartepunten Ervaringsdeskundigheid, Mensenrechten en Kwaliteit van leven doen we een beroep op thematische netwerken die individuele gebruikers en andere experten met een bepaalde expertise samenbrengen. Voor de organisatie van bepaalde initiatieven en campagnes kunnen er tijdelijke en beperkte werkgroepen worden opgezet.

De volgende netwerken of werkgroepen zijn actief binnen GRIP:

  • getuigennetwerk
  • werkgroep sensibilisatiecampagne
  • werkgroep handiwatch
  • netwerk ondersteuningbeleid
  • netwerk VN-Verdrag
  • netwerk handicap en arbeid

Bekijk het

gelijke kansen