Op 29 juni vond in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de evaluatie van het experiment persoonsgebonden budget. De adviezen van de sector werden toegelicht. Die zijn positief.

Wat is een hoorzitting?

Een hoorzitting dient voor het informeren van het parlement rond een bepaald thema. Verschillende sprekers worden uitgenodigd om een invalshoek naar voor te brengen of een bepaalde expertise in te brengen. De sprekers geven dan elk een toelichting en beantwoorden concrete vragen van de parlementsleden. De informatie moet bijdragen tot een inhoudelijk kwalitatief debat over het thema.  

Een hoorzitting krijgt vaak een staartje onder de vorm van een parlementair initiatief: een aanbeveling aan de Vlaamse Regering om een nieuwe beleidsmaatregel te nemen of een voorgenomen beleidsmaatregel te wijzigen. 

Waarom een hoorzitting over PGB-experiment?

Op 29 juni vond er een hoorzitting plaats over het experiment persoonsgebonden budget. De basis voor dit experiment is het PGB-decreet, unaniem goedgekeurd in 2001 door (toenmalige) meerderheid en oppositie. Het experiment kwam er in 2008 na een resolutie, ook vanuit meerderheid en oppositie. Deze resolutie was een aanbeveling om een experiment op te starten als eerste stap naar uitvoering van het PGB-decreet. 

Ondertussen is het PGB-experiment afgerond. Het wetenschappelijk eindrapport is er. De verschillende adviesorganen hebben hun advies over de toekomst van het PGB klaar.

De Commissie Welzijn hield op 5 april een gedachtenwisseling naar aanleiding van het verschijnen van het wetenschappelijke eindrapport en de persmededeling van de minister hierover. Na een uiteenzetting door de onderzoekers wisselden de parlementsleden van gedachten met de bevoegde minister Jo Vandeurzen. Die stelde echter voor wat betreft concrete beslissingen te wachten op de mening van de sector over het PGB. De commissieleden beslisten om opnieuw te spreken over de toekomst van het PGB wanneer ook de adviezen uit de sector klaar waren.

Midden april had het expertencomité haar advies klaar, midden mei het Raadgevend Comité en begin juni volgde ook de Strategische Adviesraad Welzijn. Tijd dus voor een hoorzitting om de parlementsleden op de hoogte brengen van de inhoud van die adviezen.

Hoorzitting experiment PGB  

De verschillende voorzitters van de adviesorganen waaraan door de minister een advies was gevraagd, mochten op 29 juni de bespreking van het experiment PGB komen toelichten. Volgende mensen kwamen spreken:  

  • Gunther Naets, secretaris van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin 
  • Viviane Sorée, voorzitster van het expertencomité PGB in de schoot van het VAPH
  • Marleen Durnez, voorzitster van het Raadgevend Comité, eveneens in de schoot van het VAPH

Onderaan dit artikel kan je de verschillende adviezen inkijken. Het zijn uitgebreide adviezen. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de drie adviezen positief zijn over het experiment PGB. De drie adviesorganen erkennen de grote meerwaarde van het PGB voor de sturing door personen met een handicap van de eigen ondersteuning.  

Het advies van het comité van experten dat van dichtbij het experiment opvolgde beveelt aan om ook in het toekomstig PGB-systeem inkopen met cash bij voorzieningen mogelijk te maken. In het advies van het RC zijn de belangenorganisaties van voorzieningen terughoudender op dat vlak.

Het advies van de SAR Welzijn vraagt bijkomend praktijkonderzoek vooraleer het PGB ook in andere sectoren zoals ouderenzorg zou worden ingevoerd. De SAR stelt als toekomstig ideaalbeeld ook een wetenschappelijk onderbouwd intersectoraal inschalingsinstrument voorop.  

Vragen en opmerkingen van de parlementsleden 

Bart Van Malderen (sp.a) betreurde dat kinderen niet konden deelnemen aan het experiment en vroeg naar het draagvlak bij personen met een handicap voor PGB. Viviane Sorée verwees hiervoor naar het Manifest PGB dat duidelijk maakt dat er zeker een vraag is vanuit personen met een handicap naar een PGB. 

John Crombez (sp.a) merkte op dat er geen duidelijkheid is over het effect van het PGB op het macrobudget voor de ondersteuning van personen met een handicap.

Helga Stevens (N-VA) pleitte ervoor om via het uitbreidingsbeleid een eerste grote stap vooruit te zetten op het vlak van PGB. 

Mieke Vogels (Groen!) was nog wat specifieker door voor te stellen om het hele uitbreidingsbeleid via PGB te laten verlopen. Zij vroeg ook PAB-houders te laten inkopen met hun budget en pleitte voor een inschalingsinstrument dat ook de dringendheid van de zorgvraag zou meenemen.   

Vera Jans (CD&V) waarschuwde dan weer voor te overhaaste beslissingen en verwees naar Nederland waar er een gevaar bestaat dat 110.000 budgethouders hun PGB zouden verliezen.  Zij stelde ook dat het debat zal gaan over hoe zwaar de aanwezige mantelzorg zou doorwegen in de inschaling 

Vera Van der Borght (Open VLD) vroeg zich af of de SAR eerder voor persoonvolgende systemen in de zin van vouchers dan wel voor directe financiering gewonnen was. De SAR sprak zich hier niet over uit.      

En nu?

Op 12 juli begint het jaarlijkse zomerreces. Dan gaat het Vlaams parlement op vakantie. Tot eind september zijn er dan geen commissievergaderingen meer. We verwachten geen gedachtewisseling of parlementair initiatief meer vóór het reces. 

Het is nog koffiedik kijken welke richting het uitgaat. Veranderingsmanager Jean-Pierre Van Baelen zal op 27 september aan het Raadgevend Comité een projectplan voor PGB voorstellen. Hierin zouden de stappen staan om het PGB-decreet uit te voeren.  

Wat vindt en doet GRIP?

De adviezen zijn positief over het nut van het PGB. Het opzet van het experiment was niet slecht. Een groot minpunt dat echter van bij het begin duidelijk was, was de beperkte schaal.

GRIP werkt aan een standpuntennota over zorgvernieuwing. Hierin willen we ons standpunt weergeven over discussiepunten in het debat naar zorgvernieuwing.

GRIP vroeg midden juni vanuit de tientallen organisaties die achter het Manifest PGB staan, een gesprek aan bij Minister Vandeurzen. We willen graag duidelijkheid over welke stappen de minister zal zetten om het PGB-decreet uit te voeren. En op welke termijn personen met een handicap zullen kunnen kiezen voor een PGB. We willen ook duidelijkheid over of bij de uitvoering de principes uit het Manifest gerespecteerd zullen worden. Wij hopen dat de minister onze vraag naar een onderhoud positief beantwoordt. 

Meer informatie:

 

    gelijke kansen