Toegankelijkheid en Mobiliteit

Mobiliteit en een integrale toegankelijkheid zijn essentiële randvoorwaarden om onafhankelijk te leven.

 • Architectuur en openbare ruimte: regelgeving, technische aspecten en Universal Design.
 • Communicatie: hoe maak je websites toegankelijk? Hoe maak je informatie toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen?
 • Beleid: wat is de rol van de overheid? Hoe kun je zelf inspraak hebben op het toegankelijkheidsbeleid van je gemeente?

Wanneer je te maken hebt met ontoegankelijkheid, kun je vragen om een redelijke aanpassing. Zie daarvoor de thema's Redelijke aanpassingen en Anti-discriminatie.

 1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie-en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:
  1. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
  2. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten.

 2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om:
  1. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid van faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, te ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren;
  2. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van de toegankelijkheid voor personen met een handicap;
  3. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toegankelijkheid waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden;
  4. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in braille en in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen;
  5. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren;
  6. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met een handicap te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang hebben tot informatie;
  7. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatieen communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, te bevorderen;
  8. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke informatie-en communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in een vroeg stadium te bevorderen, opdat deze technologieën en systemen tegen minimale kosten toegankelijk worden.

De dienst Diversiteitsbeleid publiceerde in december 2015 een rapport over de stand van zaken van het project "toegankelijke websites".logo Vlaamse Overheid

De Kamercommissie Infrastructuur keurde op woensdag 17 juni een resolutie goed om de toegankelijkheid van het treinvervoer te verbeteren. Meest opvallend is de vraag om de assistentieaanvraag te reduceren tot 1 uur in stations waar permanent voldoende personeel aanwezig is.

De Lijn weigert scooters, wat voor heel wat mensen met een beperking een probleem qua mobiliteit oplevert. Om dit aan te kaarten verspreiden enkele bestuursleden van GRIP een

.

De voorbije dagen werd duidelijk dat De Lijn besloten heeft om scootmobielen te bannen op bus en tram. GRIP vindt dat deze maatregel moet worden onderzocht.

gelijke kansen