Meerjarenbeleidsplan GRIP 2022-2026

Meerjarenbeleidsplan GRIP 2022-2026


 

Nieuw meerjarenbeleidsplan

Als de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap in Vlaanderen, stelt GRIP zich tot doel gelijke kansen en gelijke rechten van personen met een handicap te realiseren. Het einddoel van GRIP is een inclusieve en diverse samenleving waarbinnen iedereen evenwaardig en evenredig deelneemt aan alle domeinen van de maatschappij. En waarbij een beperking wordt gezien als een volwaardig deel van de identiteit. We houden de slogan “kom op voor inclusie” aan in het beleidsplan 22|26 om iedereen op te roepen om mee te werken aan de volwaardige inclusie van personen met een handicap.

7 grote strategische doelstellingen

Met 7 grote, strategische doelstellingen geven we aan op welke vlakken GRIP met dit beleidsplan een verandering nastreeft in de maatschappij. Even op een rij dus wat we willen bereiken:

1. Voldoende en gepaste ondersteuning om volgens eigen keuze zelfstandig te leven in de maatschappij

2. Een inclusieve werkvloer

3. Recht op inclusief onderwijs

4. Zelfstandig en inclusief wonen in de maatschappij

5. Een menswaardig inkomen

6. Een sterk beleid voor mensenrechten

7. De inclusieve kijk op handicap

3 speerpunten

Om deze doelstellingen te behalen, zal GRIP heel wat initiatieven en acties opzetten. We kiezen 3 speerpunten waar we de komende jaren extra op inzetten:

  1.  GRIP legt een voorstel op tafel voor een nieuw decreet dat een volwaardige basis voorziet voor het recht op ondersteuning en persoonlijke assistentie.
  2. GRIP richt zich naar de werkgevers en zorgt ervoor dat ze ondersteund worden om mensen met een arbeidshandicap tewerk te stellen.
  3. GRIP zet gerichte acties op om het maatschappelijke én politieke  draagvlak voor inclusief onderwijs te vergroten.

 

GRIP wil voortrekker en aanjager blijven op vlak van gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie. In het beleidsplan 22|26 zitten dan ook een aantal nieuwe of vernieuwende zaken, zoals:

  • Het beleid beïnvloeden en sensibiliseren blijven 2 belangrijke strategieën. Maar we ontwikkelen diverse strategieën die complementair werken zoals vormingen aanbieden, betrokkenheid bij pilootprojecten, juridische actie en samenwerking met lokale actoren.
  • In een aantal vernieuwende projecten trekken we voluit de kaart van de werkgeversbenadering. We spreken werkgevers aan als medestanders om inclusieve werkvloeren te maken.
  • We versterken de rechtenbenadering door de opstart van het netwerk Handicap en Recht en het verder verkennen en inzetten van juridische strategieën.
  • We richten ons meer naar het lokale niveau van steden en gemeenten, dit onder meer door een eerste bruispunt inclusie in Brugge en een reeks pop-ups in Vlaamse steden.

We zijn ervan overtuigd dat we onze doelstellingen beter kunnen bereiken wanneer we samenwerken met personen en organisaties die ook inzetten op inclusie. Daarom gaan we bij de opstart van dit nieuwe meerjarenplan graag in gesprek over constructieve samenwerkingen.

Verberg submenu