Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Als mensenrechtenorganisatie ijvert GRIP voor gelijke rechten voor alle personen met een handicap. We zetten in de eerste plaats in op beleidswerk en sensibilisatie.

 

De onderwerpen waar GRIP expertise in heeft zijn ondersteuning, werk, onderwijswonen, inkomen, kijk op handicap en mensenrechten.

 

We ontvangen vaak vragen over persoonlijke situaties van mensen. Wij hebben echter geen sociale of juridische dienst en we kunnen mensen met individuele vragen niet bijstaan bij de opvolging van een dossier. Waar mogelijk biedt GRIP wel informatie, ook individueel. We proberen ook zo goed mogelijk door te verwijzen naar de juiste organisaties.

 

ONDERSTEUNING

Personen met een handicap hebben recht op voldoende en de juiste ondersteuning voor een menswaardig en onafhankelijk leven en voor volwaardige participatie. Zij hebben het recht om zelf te kiezen wie hen ondersteunt, waar en wanneer, voor welke taken en op welke manier.

GRIP moedigt de overheid aan om hiervoor voldoende overheidsbudgetten te voorzien en te zorgen dat personen met een handicap die zelf daadwerkelijk kunnen inzetten volgens hun keuzes.

Hebt u vragen over uw recht op ondersteuning, de organisatie van uw zorg en ondersteuning of hoe u aan de slag kan met een PVF-budget? 

 

WERK

Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor personen met een handicap. Werken geeft een inkomen, levert sociale contacten op, geeft structuur aan je leven. En vooral: werken is een vorm van participatie aan de samenleving. GRIP pleit ervoor dat in een inclusieve samenleving iedereen welkom is op de reguliere arbeidsmarkt.

Hebt u een vraag over werk?

 

ONDERWIJS

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. GRIP moedigt het beleid aan om werk te maken van inclusief onderwijs. 

Hebt u vraag over de inschrijving van uw kind in de school van uw keuze? Zoekt u ondersteuning tijdens een gesprek met de school of een organisatie? Zoekt u informatie rond wetgeving en inclusie?

 

WONEN

Personen met een handicap hebben net als iedereen recht om te wonen en te leven in de maatschappij. GRIP moedigt de overheid aan om mensen met een handicap kansen te geven om in de maatschappij te leven.

Hebt u een vraag over de huurwetgeving?

 

INKOMEN

Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen: groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Personen met een handicap hebben echter vaak een kwetsbare inkomenspositie.

Hebt u een vraag over een uitkering van de FOD?

 

MENSENRECHTEN

Discriminatie is een onrecht dat we niet mogen toestaan en waar we best tegen optreden. Ook mensen met een handicap hebben vaak met discriminatie te maken.

Hebt u te maken met een situatie waarbij u discriminatie vaststelt of vermoedt? Hebt u een vraag over uw rechten als patiënt?

 

KIJK OP HANDICAP

Beeldvorming in de media

Media, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de manier waarop naar personen met een handicap gekeken wordt. Een inclusief, genuanceerd denken is nodig met betrekking tot personen met een handicap onder alle leden van de bevolking.

Wil u reageren op een radio-of tv programma van de openbare omroep? Hoorde of zag u vooroordelen of stereotypen met betrekking tot personen met een handicap?

 

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid is een thema waar GRIP geen expertise in heeft.

U kan contact opnemen met Inter. Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design (universeel ontwerp). Zij geven bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maken evenementen toegankelijk, geven vormingen, adviseren overheden en doen onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

 

Wat is inclusie?

Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort. In onze maatschappij is er een grote diversiteit. Inclusie is hoe er best omgegaan wordt met die diversiteit. Iedereen is anders, maar toch zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen. Voor mensen met een handicap betekent dit dat de drempels die ontstaan vanuit hun beperking worden weggewerkt.

GRIP gebruikt de volgende definitie van inclusie: “Inclusie is het recht op volwaardige deelname aan de samenleving op gelijke voet met andere burgers, een onafhankelijk leven met gelijke keuzemogelijkheden en met respect voor individuele keuzes”.

Lees hier meer over de visie-inclusie van GRIP.

 

Handicap of beperking? Welk woord geniet de voorkeur?

U kan beide woorden gebruiken. Het is belangrijk om vooral woorden als gehandicapte, minder- of andersvalide, invalide,… niet meer te gebruiken. GRIP vindt het belangrijk om te spreken van een persoon met een handicap of een persoon met een beperking. Dit draagt bij tot een goede beeldvorming.

Vanuit het sociaal model over handicap is er een verschil te maken tussen handicap en beperking. De (functie)beperking is meer iets van de persoon, de handicap is een probleem van de maatschappij. Het woord handicap verwijst naar de maatschappelijke drempels (ontoegankelijkheid, discriminatie, vooroordelen, gebrek aan gelijke kansen) voor iemand met een beperking  en erkent deze realiteit. Met andere woorden een handicap of een groep mensen met een handicap ontstaan wanneer mensen met een beperking geconfronteerd worden met obstakels in de maatschappij.

 

Hoeveel leden heeft GRIP?

GRIP heeft geen leden. We zijn geen ledenvereniging. We zijn eerder een beweging dan een vereniging. Wie achter onze visie en doelstellingen staat, kan aansluiten als sympathisant. Sympathisanten worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wat heel belangrijk is voor GRIP, is dat er een 100-tal ervaringsdeskundigen actief meewerken als vrijwilliger. GRIP is een zelforganisatie van personen met een handicap.

 

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij GRIP?

Ja, u kan op allerlei manieren met ons meewerken binnen GRIP. U kan bijvoorbeeld aansluiten bij een van onze thematische netwerken (onderwijs, werk, inkomen, getuigenissen, …). Als u graag vrijwilliger wilt worden, dan kan u met ons contact opnemen voor een kennismakingsgesprek

 

Geeft GRIP vorming?

GRIP is geen vormingsorganisatie. U kan bij ons geen vormingen komen volgen. We hebben wel een vormingsaanbod. U kan dus een vorming aanvragen over de thema’s waar we beleidswerk of sensibilisatie rond opzetten: gelijke rechten en inclusie van personen met een handicap, inclusief onderwijs, het VN-Verdrag handicap, …  

Meer informatie over het vormingsaanbod.

 

Kan GRIP mij helpen met een werk voor school?

We krijgen bij GRIP veel vragen van leerlingen en studenten voor papers, taken of onderzoek. We zijn natuurlijk blij met deze interesse in mensenrechten en inclusie. Door de hoge werkdruk kunnen we alleen doctoraatstudenten een antwoord bezorgen. U vindt gelukkig al heel veel informatie over onze thema's op onze website. 

 

Kan ik een stage doen bij GRIP?

Ja, dat is mogelijk. Ja, dat is mogelijk. De stagemogelijkheden zijn beperkt tot masterstudenten. Als u hiervoor interesse hebt, kan u met ons contact opnemen.

 

Mag ik lachen met handicap?

Ja, lachen met handicap mag maar niet met de persoon met een handicap. Soms leidt een handicap wel tot grappige situaties. GRIP vindt trouwens dat humor een heel goede manier is om rond handicap te werken. Al in 2004 lanceerde GRIP de humorcampagne Haha… handicap, leven zonder humor dat is pas een handicap.

 

Cijfergegevens over handicap

  • Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren.

 

Verberg submenu