Herbekijk de webinar: Welke effecten heeft werken op de tegemoetkomingen?

Herbekijk de webinar: Welke effecten heeft werken op de tegemoetkomingen?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Vragen

Is die erkenning handicap vandaag niet Vlaams geworden? En niet meer FOD (federaal)? 

Neen, erkenning handicap is Vlaams voor het groeipakket (zorgtoeslag), niet voor tegemoetkoming personen met een handicap. Voor erkenning handicap tegemoetkoming personen met een handicap is dit dus federale materie. 

https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/procedure-erkenning.htm 

De verhoogde kinderbijslag is dus tot 21 jaar Vlaams en federaal? 

Inderdaad. Je vraagt de zorgtoeslag aan via je kinderbijslagfonds (Vlaams). Het zijn de artsen van Kind en Gezin die de erkenning geven. We weten nog niet welk effect de verlaging van de leeftijd voor tegemoetkoming handicap zal geven. Die gaat van 21 naar 18 jaar op 1 januari 2021.  

https://handicap.belgium.be/nl/news/150120-herziening-kinderbijslag.htm 

Wat bij zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep en RIZIV-uitkering krijgen? De berekening is op 3 jaar terug. Wat als je te veel hebt verdiend? Toch nooit nul euro? Of in dit geval misschien wel geen uitkering maar wel erkenning als arbeidsongeschikt? 

Deze vraag wordt verder onderzocht. We publiceren het antwoord zo snel mogelijk.

Wie zal de erkenning van handicap in de toekomst nog doen, naast de FOD? Zal dit ook op Vlaams niveau gebeuren? 

De erkenning handicap gebeurt voor de zorgtoeslag (verhoogde kinderbijslag van vroeger) nu al via de kinderbijslagfondsen en de artsen van Kind en Gezin. Dat is niet meer door de FOD. De erkenning handicap (nodig voor tegemoetkomingen) gebeurt nog steeds door de artsen van de FOD sociale zekerheid. 

Moet op basis van het regeerakkoord iedereen een nieuwe inschaling van de handicap doorlopen? 

Neen, dat hoeft niet. Er gebeurt een administratieve herziening door de FOD. Alleen de inkomens worden herberekend omdat het inkomen van de partner niet meer wordt meegeteld voor integratietegemoetkoming. 

Heb ik het juist begrepen? Minder dan 3 maanden werken is geen kans op herziening? 

Dat klopt. 

Moet men bij einde tewerkstelling steeds rechten uitputten in het stelsel van de werkloosheiduitkeringen of kan men ook kiezen om terug te vallen op het stelsel van tegemoetkomingen? 

Eerst moeten de andere stelsels uitgeput zijn vooraleer u terug op tegemoetkoming komt. Tegemoetkoming personen met een handicap is het laatste. 

Als men langer dan drie maanden werkt, krijgt men dan wel een herziening? 

Als u op 31/12 nog tewerkgesteld bent. Anders niet. 

Heeft trouwen/samenwonen vanaf 2021 geen invloed meer enkel op de integratietegemoetkoming? Valt die invloed ook weg op de inkomensvervangende tegemoetkoming? 

Inderdaad het heeft enkel geen invloed meer op de integratietegemoetkoming. Op de inkomensvervangende tegemoetkoming zal er nog steeds een invloed zijn. 

Iemand die nooit werkte en wel de stap neemt naar werk als topsporter. Hij zal dit uiteraard nooit tot zijn 65 kunnen doen. Op wat zal hij nadien terugvallen? Op vandaag kan niemand hem dit zwart op wit geven, waardoor hij de stap naar een betaalde job niet durft te nemen. Al kan hij op vandaag wel een betaalde job aan. 

Dat klopt niet. Ook al ga je maar tijdelijk aan de slag kan je terug naar tegemoetkoming. Er bestaat een omzendbrief die de erkenning handicap losmaakt van "ik werk of heb gewerkt". Maar het klopt dat niet alle artsen dat even consequent toepassen. Je moet zeker in beroep gaan als de artsen dat niet correct inschalen. Er zijn organisaties die mensen met een handicap daarin ondersteunen, bijvoorbeeld KVG. 

Iemand die samenwoont met een partner (gezinscategorie C) ontvangt meer inkomensvervangende tegemoetkoming dan iemand in gezinscategorie A of B? 

Dat klopt theoretisch (bedrag is 1278 euro per maand IVT) maar je eigen loon, je eigen andere uitkeringen (RVA of RIZIV) en het inkomen van de partner worden afgerekend. Dus de theorie is niet gelijk aan de effectieve berekening. Door die andere inkomsten kan je IVT zelfs wegvallen.  

Krijg je een herziening als je minder uren gaat werken? Of is het enkel als je zonder werk valt? 

Als je inkomen uit loon en een andere uitkering met meer dan 20% daalt (of stijgt) moet je dat doorgeven aan de FOD. Als je dat niet doet komt er hoe dan ook een herberekening, maar als je te veel andere inkomsten hebt gehad zou het kunnen dat je moet terugbetalen. Je mag dit niet laten aanslepen.  

Onze dochter heeft een beperking en wordt in april 21 en zal dus inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. Als ze bij ons inwoont, valt haar inkomen dan onder gezinscategorie A?

Ja, maar ze heeft ook maar recht op de laagste inkomensvervangende tegemoetkomingen, of 639 euro per maand. Alleen haar eigen loon, andere uitkeringen van haar worden afgerekend. De andere inkomsten in het gezin hebben geen effect op haar uitkering.  

U zegt dat mensen pas de impact van werken voelen na 1 jaar. Is het mogelijk om die impact vooraf al eens te berekenen? 

Dat kan inderdaad. U kan hiervoor steeds contact opnemen met de sociale assistenten van de FOD. https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de termijn van 3 maanden per jaar tewerkstelling? 

Het is vooral belangrijk dat je op 31/12 niet meer tewerkgesteld bent. 

Is er een verschil tussen halftijds of voltijds werken? 

U krijgt natuurlijk meer loon. Er is een ander effect op de hoogte van je tegemoetkoming, maar dat kan je alleen maar weten als je de berekening laat doen door de sociaal assistenten van de FOD (https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf). Als je een heel hoog halftijds loon hebt, dan kan dat evenveel effect hebben als een laag voltijds loon. Het bedrag is van belang. Maar is niet vooraf te weten, tenzij je het laat berekenen. 

Ik heb mijn herziening documenten ontvangen een maand geleden en mijn arts heeft deze vandaag pas kunnen opsturen. Heeft het gevolgen dat ik te laat ben? 

Deze vraag kan u best persoonlijk stellen aan één van de sociaal assistenten van de FOD sociale zekerheid. https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf 

Onze zoon werd direct naar beschermd werk doorverwezen door GTB. Uiteindelijk op eigen kracht (en eigen kosten/bijscholing) toch in normale circuit terecht gekomen ... maar blijft moeilijk. Veel eigen inspanningen nodig. Wat met mensen die die ondersteuning niet hebben vraag ik mij dan af? 

Momenteel is minister van werk Crevits bezig met het uitwerken van een decreet individueel maatwerk. Hopelijk zullen er daar voldoende hefbomen in opgenomen worden zodanig dat er voldoende ondersteuning is voor wie betaald wil werken op de reguliere arbeidsmarkt. 

Wie komt in aanmerking voor een persoonsvolgend budget en waar situeert dit zich in verhouding tot die tweedeling sociale zekerheid en bijstand? 

Persoonsvolgend budget is Vlaams. Sociale zekerheid en bijstand is federaal. Persoonsvolgend budget is ook niet bedoeld als inkomen maar om uw ondersteuning te kunnen betalen. 

Wat betekent schrijftolken? 

Een schrijftolk kan op verschillende manieren ingezet worden. Dat kan zijn voor personen die doof zijn maar kan ook ingezet worden voor personen die nood hebben aan visuele ondersteuning om alles ten volle op te nemen. 

https://radio2.be/oost-vlaanderen/weet-jij-wat-een-schrijftolk-is#boekenbeursradio2 

Ik vraag mij af of Lies niet zou gebaat zijn met een minimale garantie van € 1 integratietegemoetkoming. 

Zoals ze in haar verhaal heeft verteld, zorgt ze dat ze minstens 1 euro integratietegemoekoming over heeft. Dat is de reden dat ze maandelijks minder werkt. Indien dit door de overheid ingebed zou zijn, zou ze inderdaad meer kunnen werken. 

Is men bezig met het installeren van een redelijk pensioen voor personen met een handicap die te laat op de arbeidsmarkt gekomen zijn en die ook vaak deeltijds werken? 

We hebben daar geen weet van. Maar we zullen er voor zorgen dat het op de agenda komt. Dat is voor alle personen met een handicap belangrijk want deeltijds werken komt veel meer voor bij mensen met een handicap. We delen jou bezorgdheid, en we zullen het aankaarten. 

Onze zoon is in juni 18 geworden en gaat nog naar school. Heeft hij dan vanaf januari geen recht meer op verhoogd kindergeld. We hebben daar nog niets van gehoord. Waar moeten we ons daarover informeren? 

Zolang je zoon blijft studeren behoudt hij recht op kinderbijslag. Maar misschien niet op de zorgtoeslag. Maar dat is nog niet duidelijk. We hebben nog geen zicht op het effect in Vlaanderen. Wat wel klopt: de kinderbijslag (met de zorgtoeslag inbegrepen) is lager dan tegemoetkoming. Dus is het aan te raden om een erkenning handicap aan te vragen bij de FOD. Je kan daarvoor ook terecht bij de sociaal assistenten van de FOD, of de mutualiteit. https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf 

Informeer u ook bij het kinderbijslagfonds. Die gaan weten of en welke stappen u moet ondernemen. 

Het is echt wel niet makkelijk om dit allemaal precies uit te rekenen en te balanceren. Wie kan hier correct en juist ondersteunen? Niet iedereen is zo sterk als Lies om alles uit te zoeken ... Ongelooflijk hoe ingewikkeld het toch steeds blijft, terwijl Lies zo haar best doet om rond te komen. 

Je kan steeds beroep doen op de sociale assistenten van de FOD sociale zekerheid. Ze zijn zeer toegankelijk. https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

Begrijp ik het goed dat iemand met een inkomen boven 23.356 euro geen integratietegemoetkoming (IT) meer ontvangt en dus ook  alle voordelen die daar mee samengaan verliest?

Daar is niet zomaar een antwoord op te geven, de berekening is redelijk ingewikkeld. Je gaat best langs bij de sociaal assistenten van de FOD (https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf) die dat "juist" kunnen berekenen. Je mag dat bedrag niet zomaar gebruiken. Het gaat niet over eronder of erboven. Het is ingewikkelder dan dat. Naargelang het soort inkomen dat wordt afgerekend en de vrijstellingen per inkomen in het systeem.  

Kan men ook toevallige bijverdiensten of een (deeltijds) zelfstandige activiteit met een invaliditeitsuitkering combineren? 

Dat is afhankelijk van de inkomsten. En op twee manieren: de hoogte en de evolutie gedurende de tijd. Deze vraag wordt verder onderzocht. We publiceren het antwoord zo snel mogelijk.

Wat is het effect van de uitkering van de mutualiteit op de integratietegemoetkoming? 

Dat is moeilijk om zo te zeggen. Dat hangt af van de hoogte van uw RIZIV-uitkering. Als die hoger is dan heeft dat een groter effect dan bij een lagere RIZIV-uitkering. Als je dat graag weet dan is contact met de sociaal assistenten van de FOD Sociale Zekerheid aan te raden (https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf). Die kunnen samen met u, en een berekeningsmodule, dat correcter schatten. 

Wat is recent verschenen rond integratie langdurig zieken waar Jos over spreekt? 

Meer informatie: https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/groeiende-groep-langdurig-zieken-onderstreept-nood-actie 

Is er een volledig rapport van 'wat denkt de Vlaming over handicap?' Of staat alles op de website van GRIP? 

Het volledige rapport is nog niet beschikbaar. Vandaag hebben we een aantal highlights gepubliceerd. Het volledige rapport zal in het voorjaar ter beschikking worden gesteld. 

Valt uw integratietegemoetkoming inderdaad weg wanneer je gaat werken of verschilt dat van de situatie waarin je zit? 

Hangt echt af van hoeveel je verdient. Hier kan u dat simuleren https://handicap.belgium.be/docs/nl/simulatie-bedragen-ivt-it.xls 

Waar kan ik terecht voor concrete info in verband met beperkt ondernemerschap via payroll in combinatie met een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming? En is er zicht op een gelijkstelling met bijberoep? Dit heeft toch wel een aantal mogelijkheden die er niet zijn bij payroll bijvoorbeeld voor de verkoop van een product zoals bijvoorbeeld bij fotografie of andere creatieve beroepen. 

Er is geen organisatie, voor zover wij weten, die daar nu mee bezig is. Deze vraag wordt verder onderzocht. We publiceren het antwoord zo snel mogelijk.

Wat voor de groep personen die slechts deeltijds kunnen werken uit hoofde van hun aangeboren metabole ziekte en levenslang in een deeltijdse tewerkstelling blijven met alle gevolgen bij ziekte, ongeval, pensioen? Vergoedingen in deze liggen lager dan de inkomensvervangende tegemoetkomingen en het leefloon. 

Daar dient de verhoging van de loongrenzen voor. Zodat de combinatie van loon en uitkeringen verbetert, en je een deftig inkomen hebt, ook al werk je maar deeltijds, of enkele uren per week. Op dit ogenblik is er een positief verschil als je werkt, maar dat is veel te klein, en de inspanningen die je daar moet voor leveren zijn heel groot. 

In 2021 wordt de prijs van de liefde voor de integratietegemoetkoming afgeschaft. Wat gebeurt er met de inkomensvervangende tegemoetkoming? 

Er wijzigt niets bij inkomensvervangende tegemoetkoming. De prijs van de liefde blijft bestaan. Ze gaan wel werken aan de verhoging van de loongrenzen in de inkomensvervangende tegemoetkomingen, maar dat gaat over je eigen inkomen. 

Begrijp ik het goed dat er in 2021 ook inkomensgrens voor integratietegemoetkoming uit arbeid zal verhogen? 

Deze vraag wordt verder onderzocht. We publiceren het antwoord zo snel mogelijk.

Het inkomen van de persoon met wie je samenwoont zal er niet meer voor zorgen dat je integratietegemoetkoming verdwijnt. Alleenstaanden die werken en hun integratietegemoetkoming zien verdwijnen voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van samenwonende mensen. Waarom wordt ook bij werkende mensen de integratietegemoetkoming niet totaal inkomensonafhankelijk gemaakt? 

Goede vraag, die ook later aan bod komt in het debat. Bekijk hiervoor het volledige debat: Minister Lalieux heeft dit niet meegenomen in het regeerakkoord. 

Zal er vanuit de regering ook nog ingezet worden op werkgevers? Met andere woorden als iemand wil werken, gaat deze dan ook gelijkwaardige kansen krijgen op de arbeidsmarkt? 

Goede vraag, maar dat moeten we eens oplijsten. Er gebeuren wel stappen. 

Volledig debat: Welke effecten heeft werken op tegemoetkomingen?

Het debat is momenteel nog niet ondertiteld. Onze excuses hiervoor.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Verberg submenu