Uw VRIND 2014? - welke vrind?

Gelijke kansenbeleid Uw VRIND 2014? - welke vrind?

Eind november publiceerde de Vlaamse overheid een overzicht van alle beschikbare cijfers rond de ontwikkeling van Vlaanderen in 2014. Deze publicatie heet Vlaamse Regionale Indicatoren 2014, dus VRIND.

In het boek (dat u ook kan downloaden via de link onderaan het artikel) staan volgens clusters alle cijfers vermeld.

Het boek begint met een algemeen referentiekader (sociaal-culturele context, macro-economische context, demografische context). Het boek deelt de overheidsdomeinen in via clusters. Het gaat over cluster talent, werk, ondernemen en innovatie, cluster inzetten op een warme samenleving, cluster groen en dynamisch stedengewest, cluster slimme draaischijf van Europa, cluster slagkrachtige overheid.

Elk jaar is er ook een focusthema, en in 2014 is dat de groene economie. Daarvoor worden de indicatoren die daar betrekking op hebben in een reeks geplaatst.

Sinds 2013 is er ook een dwarsdoorsnede duurzaamheid gelijke kansen. Zo worden er 26 handicapindicatoren verzameld in het boek. U kan die dwarsdoorsnede terugvinden pagina 17 van het boek. Het gaat over volgende domeinen: de lerende vlaming, werk en sociale economie, sport, inkomen-armoede en sociale uitsluiting, zorg, media, toerisme, slimme draaischijf en slagkrachtige overheid.

Inclusiespiegel Vlaanderen 2006

Wat vindt GRIP?

Inclusiespiegel Vlaanderen 2006

We vinden het goed dat de studiedienst van de Vlaamse regering elk jaar een aantal indicatoren opvolgt. Zo kan iedereen zien of en hoe de Vlaamse samenleving evolueert. Het is ook goed dat er ook een indicatorenset is rond het thema handicap. Een inclusief beleid staat geen monitoring in de weg rond een bepaalde doelgroep. Het maakt duidelijk dat er op vele domeinen nog veel werk aan de winkel is.

Toch blijven we wat op onze honger zitten. Er staan een aantal indicatoren in de lijst voor handicap die niet volledig zijn. Niet alle levensdomeinen hebben indicatoren rond de positie van personen met een handicap. Of de indicatoren meten iets dat niet het volledige plaatje weergeeft voor het thema.

Voorbeeld:

Het is goed om zicht te hebben op het aantal personen dat moet leven van een tegemoetkoming voor personen met een handicap, maar daarnaast is er een veel grotere groep, die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, die volgens de definitie van handicap in het VN-Verdrag ook moet worden meegeteld. Bovendien zouden er cijfers rond inkomenspositie moeten zijn om de situatie van personen met een handicap te kunnen vergelijken met de algemene bevolking. Vele indicatoren staan op zichzelf. En meten dus niet de inclusie (de positie ten overstaan van de gehele bevolking), maar staan op zichzelf.

De overheid moet voorzien in verschillende indicatoren om te kunnen aangeven hoe het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap wordt uitgevoerd. Dat betekent dat er nog indicatoren moeten bijkomen, of helemaal anders worden ingevuld. Dat betekent ook dat je inclusie in kaart moet kunnen brengen.

GRIP vzw gaf in 2006 een mooie voorzet om dit om te zetten in een indicatorenset. We deden dat toen via de Inclusiespiegel Vlaanderen. We willen uiteindelijk komen tot het meten van de inclusie van personen met een handicap.

Welke cijfers geeft de VRIND?

De indicatoren die in de VRIND gebruikt worden voor handicap zijn de volgende:

 • Buitengewoon onderwijs aantal leerlingen en aandeel per onderwijsniveau (kleuter, lager en secundair onderwijs) neemt toe (2.6 pagina 61)
 • Geïntegreerd onderwijs (GON) aantal GON-leerlingen neemt jaarlijks toe (2.7 pagina 61)
 • Werkzaamheidsgraad ligt veel lager dan de algemene werkzaamheidsgraad (2.74-2.75 pagina 91)
 • Werkbaarheidsgraad ligt veel lager dan de algemene werkbaarheidsgraad (2.83 pagina 95)
 • Niet-werkende werkzoekenden 13% van het totaal aantal NWWZ heeft arbeidshandicap (2.91 pagina 99)
 • VDAB-trajectwerking bij personen met een arbeidshandicap ligt de uitstroom naar werk lager dan de algemene uitstroom (2.97 pagina 102)
 • IBO aandeel personen met een arbeidshandicap blijft stabiel rond 7% (2.99 pagina 103)
 • Tewerkstellingspremie 50-plus aandeel personen met een arbeidshandicap in toegekende premies ligt laag (pagina 104)
 • Sociale economie oververtegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap in alle werkvormen (2.107 pagina 108)
 • Sportparticipatie ligt duidelijk lager bij personen met een functiebeperking (3.97 pagina 180)
 • Armoederisicopercentage bij personen met een functiebeperking dubbel zo hoog als bij personen zonder functiebeperking (pagina 225)
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) laatste jaren opvallende toename (3.185 pagina 233)
 • Grootte van de doelgroep een kwart van de volwassen Vlamingen ondervindt hinder door ernstige aandoening of ziekte (3.217 pagina 248)
 • Toegekende materiële hulpmiddelen al enkele jaren stabiel (3.219 pagina 249)
 • Voorzieningen voor personen met handicap nemen toe (3.202 pagina 249)
 • Actieve zorgvragen aantal stagneert na sterke toename jongste jaren (3.221 pagina 250)
 • Persoonlijk assistentiebudget sterke toename van aantal gebruikers (3.222 pagina 250)
 • Personeel VRT 0,9% personen met arbeidshandicap in VRT-personeel: streefcijfer van 1,5% tegen eind 2014 (pagina 262)
 • Aanwezigheid in VRT-programma's 1% van aanwezigen is een persoon met een handicap (3.14 pagina 260)
 • Ondertiteling programma's bij VRT streefcijfer van 95% van alle programma's bereikt, bij vtm 65% ondertiteld, bij 2BE 86% en bij Vitaya 89% (3.253 - 3.254 pagina 267)
 • Gesproken ondertiteling aangeboden door VRT, vtm en 2BE (pagina 267)
 • Vlaamse gebarentaal VRT het Journaal van 19u en Karrewiet met gebarentaal aangeboden (pagina 267)
 • Toegankelijkheid websites 13% van de Belgische websites haalt de drempelwaarde voor een behoorlijke toegankelijkheid, 64% van de websites van de Vlaamse overheid (pagina 268)
 • Vakantieparticipatie vakantie-armoede van zieken en invaliden ligt veel hoger dan algemene vakantie-armoede (3.273 pagina 277)
 • Verplaatsingsgedrag 23% van de niet-verplaatsers doet dat omwille van ziekte of handicap (5.13 pagina 388)
 • Vlaams overheidspersoneel 1,4% personen met arbeidshandicap: streefcijfer van 3% (6.20 pagina 422)

Meer informatie: VRIND 2014. Vlaamse Regionale Indicatoren


 

Gerelateerde artikels

Gelijke kansenbeleid Handicaprapport Handicaprapport Langverwacht rapport over de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap gepubliceerd. 19 jan 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte "Gelijkekansenorganisaties juist broodnodig voor inclusie!" "Gelijkekansenorganisaties juist broodnodig voor inclusie!" In de regeringsonderhandelingen wordt het nut en voortbestaan van gelijkekansenorganisaties in vraag gesteld. Vandaag een reactie daarop in de pers. 04 sep 2019 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Op 30 mei 2016 organiseerde de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) een studiemoment over de armoedetoets met Hilde Linssen van het Netwerk tegen armoede. Zij gaf een toelichting voor werkg ... 15 jun 2016 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiespiegel Vlaanderen Inclusiespiegel Vlaanderen Hoe staat het met de inclusie van personen met een handicap? Om dat te vatten zijn er in de eerste plaats de juiste cijfers nodig! GRIP deed in 2006 een voorzet met haar Inclusiespiegel Vlaanderen en ... 16 nov 2015 / Katrijn Ruts
Verberg submenu