"Gelijkekansenorganisaties juist broodnodig voor inclusie!"

In de regeringsonderhandelingen wordt het nut en voortbestaan van gelijkekansenorganisaties in vraag gesteld. Vandaag een reactie daarop in de pers.  

Foute redenering

De werking van integratie- en gelijkekansenorganisaties spitst zich meestal toe op een bepaalde bevolkingsgroep en dat zou haaks staan op inclusie. Een open brief op demorgen.be, ondertekend door 70 organisaties waaronder ook GRIP, weerlegt dit.

Onderaan dit artikel vind je de tekst van de open brief, en de lijst met ondertekenende organisaties.

Wat vindt GRIP?

GRIP roept alle regeringsonderhandelaars op om het belang van de organisaties die werken aan gelijke kansen, vanuit deskundigheid en voeling met de realiteit, te erkennen. Een inclusieve samenleving kan er komen als een sterk middenveld en een luisterende overheid goed samenwerken. We blijven de hand uitsteken hiervoor.  

Open brief: ‘Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving’

Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund.

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle domeinen van de samenleving. Dat doel bereiken we alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante organisaties doen: structurele drempels detecteren en concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor burgers in een sterkere positie.

Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en aangekaart, laat staan bestreden. Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt.

Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. Een Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen wordt gemaakt. Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang.

Ondertekenaars

11.11.11, Acli Vlaanderen vzw, ACOD Cultuur, ACV, ACV Puls, AIF , Artforum, Bataljong vzw, Çavaria, Demos, De Ambrassade, De Federatie, De Wakkere Burger, De Link vzw, Doof Vlaanderen, ella vzw, FAAB vzw, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Federatie Wereldvrouwen vzw, FMDO, Femma, Feniks vzw, Formaat , Foyer vzw, Furia, GRIPvzw, Hand in Hand Tegen Racisme, Hart Boven Hard, Internationaal Comité, JINT vzw, JOETZ vzw, Kazou, Kif Kif, KLJ, KSA, KVLV, Liga voor Mensenrechten, Markant vzw, Masereelfonds, Mensen van de Weg, Minderhedenforum, Motief vzw, Netwerk Tegen Armoede, Okra vzw, Orbit, Progress Lawyers Network, ROJM, RoSa vzw, S-PLUS vzw, S-SPORT//RECREAS vzw, Samenlevingsopbouw, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Sensoa, Stamp Media, Turkse Unie Van België, Tumult, Uit de Marge, Unie van Turkse Verenigingen, Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu, Urban Woorden vzw, VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, Verenigde Verenigingen, VFG vzw, Victoria Deluxe, VIVA-SVV vzw, Vlaams ABVV, Vlaamse Jeugdraad, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VOEM vzw, Vrouwenraad, Welcome in Mechelen vzw, Welzijnszorg vzw, YWCA

Gerelateerde artikels

Gelijke kansenbeleid Handicaprapport Handicaprapport Langverwacht rapport over de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap gepubliceerd. 19 jan 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Armoedetoets: zou dit werken voor personen met een handicap? Op 30 mei 2016 organiseerde de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) een studiemoment over de armoedetoets met Hilde Linssen van het Netwerk tegen armoede. Zij gaf een toelichting voor werkg ... 15 jun 2016 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Inclusiespiegel Vlaanderen Inclusiespiegel Vlaanderen Hoe staat het met de inclusie van personen met een handicap? Om dat te vatten zijn er in de eerste plaats de juiste cijfers nodig! GRIP deed in 2006 een voorzet met haar Inclusiespiegel Vlaanderen en ... 16 nov 2015 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Uw VRIND 2014? - welke vrind? Uw VRIND 2014? - welke vrind? Eind november publiceerde de Vlaamse overheid een overzicht van alle beschikbare cijfers rond de ontwikkeling van Vlaanderen in 2014. Deze publicatie heet Vlaamse Regionale Indicatoren 2014, dus VRIND ... 15 dec 2014 / Katrijn Ruts
Verberg submenu