Persbericht: Onderwijs met een handicap, genoeg rondjes gedraaid!

GRIP ijvert samen met meer dan 100 gehandicapten- en patiëntenorganisaties voor de vrije onderwijskeuze van kinderen met een handicap of chronische ziekte.

In theorie heeft elk kind met een beperking het recht om te kiezen naar welke school het gaat, of dat nu in het gewoon of buitengewoon onderwijs is. Die keuzemogelijkheid wordt echter teniet gedaan door het gebrek aan draagkracht en ondersteuning van ouders en scholen in het gewoon onderwijs, wat in de praktijk nog veel te vaak tot uitsluiting leidt. Met andere woorden: hoewel het inschrijvingrecht bestaat, is en blijft het op deze manier een lege doos.

Heel wat kinderen met een beperking gaan dagelijks naar een gewone school. Dat het kan, hoeft niet meer bewezen te worden. Toch hangt inclusie nog steeds af van de goodwill van de ouders en scholen. In hun vraag naar extra ondersteuning worden ze al jaren van het kastje naar de muur gestuurd. De overheid blijft in rondjes draaien als het op extra ondersteuning aankomt.

Op 14 januari voert GRIP samen met andere gebruikers- en ouderorganisaties actie voor meer ondersteuning in het gewoon onderwijs. Van 14u tot 24u worden er rondjes gelopen rond het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs. We hopen door deze actie voor de laatste keer in rondjes te moeten draaien. Onze boodschap is duidelijk: er is genoeg rond de pot gedraaid!

Het is duidelijk dat de overheid aarzelt in haar beleid dat daardoor de feiten achterna holt. Er is met andere woorden nood aan een dwingende timing waarin concrete stappen worden gezet op korte termijn om een antwoord te geven op deze ondersteuningsvraag, zodat de deelname aan het gewoon onderwijs een basisrecht wordt voor alle leerlingen en inclusief onderwijs een eerlijke kans krijgt.

Wij roepen de overheid dan ook op om:

  • Dringend invulling te geven aan het inschrijvingsrecht voor alle kinderen door de nodige ondersteuning te voorzien voor alle betrokken partners. Het gaat hier zowel om de ondersteuning van ouders en hun kind als de draagkracht van school en leerkracht. Het inschrijvingsrecht mag geen lege doos blijven!
  • Elke leerling de mogelijkheid te garanderen om te kiezen naar welke school hij/zij gaat. Er is nog steeds een groot verschil op het vlak van ondersteuning en financiële tussenkomsten voor een kind dat kiest om naar het buitengewoon of het gewoon onderwijs te gaan. Hierdoor ontstaat financiële discriminatie tussen kinderen en gezinnen die van verschillende onderwijstypes gebruik maken.
  • De toegankelijkheid, zowel op fysiek als mentaal vlak, te garanderen. Heel wat leerlingen met beperkingen zijn vandaag nog aangewezen op het buitengewoon onderwijs omdat het gewoon onderwijs letterlijk niet toegankelijk is.
  • Flexibiliteit aan de dag te leggen bij het inspelen op de mogelijkheden en de ondersteuningsnoden van leerlingen en scholen. Systemen waarbij strikte criteria en medische categorieën richtinggevend zijn doen geen recht aan de reële noden en de dagelijkse praktijk.
  • Niet langer uit te gaan van handicap of medische kenmerken, maar te vertrekken van een ondersteuningsbehoefte die individueel bepaald is. Op basis daarvan kan ondersteuning op maat voorzien worden voor het kind en zijn omgeving.
  • Ouders en kinderen te erkennen en te betrekken als evenwaardige en volwaardige partners in het inclusieproces en hen ook expliciet te ondersteunen in die rol.

Kortom: dringend werk te maken van een actief, transparant en flexibel beleid dat toelaat om op zeer korte termijn tegemoet te komen aan de aandachtspunten die de werkgroep inclusief onderwijs van GRIP in haar beleidsvoorstel formuleert.

Verberg submenu