Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor

Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor

Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 september 2017 voldoende en gepast ondersteuning zal zijn voor leerlingen met een leerstoornis of handicap in het gewoon onderwijs.

Einde van de onderhandelingen

Minister Crevits kondigde reeds begin januari een nieuw ondersteuningsmodel aan voor leerlingen met leerstoornissen of een handicap in het gewoon onderwijs. Maar onderhandelingen tussen de meerderheidspartijen en tussen het kabinet en de sociale parnters bleven maar aanslepen. Dit bracht, zoals we vanuit GRIP ook aangaven, heel wat onzekerheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten. Caroline Gennez stelde daarom een vraag aan minister Crevits... en moest zelfs nog die vraag even uitstellen omdat de onderhandelingen maar bleven aanslepen. Dinsdag 16 mei werden dan de onderhandelingen met de vakbonden afgesloten en deze morgen de bespreking tussen de meerderheidspartijen. Dus kon de minister de vraag beantwoorden met een definitief akkoord over het ondersteuningsmodel.

Een nieuw ondersteuningsmodel vanaf 1 september

Vanaf het volgende schooljaar zal ondersteuning binnen gewone scholen dus op een andere manier gebeuren dan voorheen.

* Alle budgetten voor ondersteuning zullen worden samengevoegd: de middelen voor GON en ION, de middelen van de waarborgregeling, extra middelen (15 miljoen voor type 3 en type 2) én de middelen voor competentiebegeleiding (die wel bij pedagogische begeleidingsdiensten blijven).

* Op basis van deze geïntegreerde middelen moeten scholen voor buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs zich hergroeperen in regionale ondersteuningsnetwerken.

* De minister maakt zich sterk dat deze ondersteuningsnetwerken een antwoord zullen kunnen bieden aan alle noden van de leerlingen met bijzondere noden (én hun leerkrachten)

* Deze nieuwe werkwijze start vanaf 1 september 2017, maar wordt stapsgewijs uitgerold met de nodige overgangsmaatregelen.

* De omkadering van deze ondersteuningsnetwerken worden toegewezen op basis van 70% lineair (= volgens leerlingenaantallen van de scholen) en 30 % op basis van het aantal GON-leerlingen van de voorbije jaren.

* De middelen moeten ingezet worden op de klasvloer. Daar zal heel sterk op toegezien worden.

* Er is speciale aandacht voor leerlingen met verslag type 4, 6 en 7 alsook de voor de leerlingen met verslag type 2. Bij hen verloopt de inzet van middelen leerlinggebonden ('rugzakje').  

Wat vindt GRIP hiervan ?

GRIP formuleerde in februari een advies over ondersteuning in het gewoon onderwijs.

Nu moeten nog afgaan op wat we konden volgen van het debat op de commissie onderwijs en hopen de komende dagen wat meer documenten te kunnen inkijken. Maar dit zijn onze eerste reacties:

* Voldoende en gepast ondersteuning binnen het inclusief onderwijs mocht niet langer uitblijven. Daarom vroegen we een grondige hertekening van de ondersteuning die aan leerlingen met een handicap of meer algemeen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt geboden. Minister Crevits slaagt er (op de valreep) in om maatregelen te nemen die ingaan vanaf 1 september en die dan de volgende schooljaren nog verder worden uitgerold. Dit waarderen we.

* Of hiermee alle noden van leerlingen met bijzondere noden in het inclusief onderwijs zullen worden beholpen is natuurlijk niet meteen in te schatten. Wat hoe dan ook goed is, is dat (mede door de extra middelen) een groep leerlingen die uit de boot viel, nu aandacht zal krijgen. Met name leerlingen met gedragsmoeilijkheden en leerlingen met een verstandelijke beperking, ook de kleuters (vroeger was er geen ION voor kleuters met verstandelijke beperking, denk bijvoorbeeld aan kleuters met Downsyndroom). Maar er blijven nog vragen, bijvoorbeeld wat betreft leerlingen met leerproblemen of lichte verstandelijke beperking ? Krijgen zij de nodige ondersteuning of kunnen die voor kwalitatief onderwijs enkel terecht in het buitengewoon onderwijs. We dringen dus aan op sterke monitoring, wat ook wel voorzien is in een stuurgroep. En vooral, in tegenstelling tot het M-decreet, hier spreekt de minister wel de ambitie uit om te voorzien wat nodig is aan ondersteuning. Daar kan ze dus de komende jaren op aangesproken worden.

* Wat hoe dan ook uitblijft is de koppeling met Persoonlijk Assistentie Budgetten (PAB) vanuit Welzijn. Hiermee dreigen leerlingen met grote ondersteuningsnoden uit de boot te vallen. We weten in dit verband dat meer dan 1000 minderjarigen op de wachtlijst staan voor een PAB. Het zou volgens ons aangewezen zijn om vanuit het streven naar inclusief onderwijs, hier meer op in te zetten.

* Er is heel veel discussie over de toewijzing van de middelen. Doet men dit best lineair (of schoolgebonden) volgens de leerlingenaantallen of op basis van diagnosestelling ? Nu gaat men dus voor die 70% / 30 %. Wat voor GRIP van belang is, is wie de regie in handen krijgt. En hier merken we dat de middelen voor ondersteuning toegewezen worden aan het buitengewoon onderwijs. De ondersteuningsteams blijven immers structureel verbonden aan het buitengewoon onderwijs. Dit roept heel wat vragen op: vertrekt men vanuit de juiste visie ? Zal dit niet blijven resulteren in een aanzuigeffect naar het buitengewoon onderwijs (wat nu bij GON ook soms vast te stellen valt) ? Zullen deze teams ver genoeg willen gaan in de ondersteuning van leerlingen met ernstige en meervoudige beperkingen ?

* Wanneer de ondersteuningsteams heel rigied worden samengesteld, zal dit de keuzevrijheid op het vlak van ondersteuning beperken. Ouders dreigen te maken te krijgen met een aanbod 'te nemen of te laten' en zullen bijvoorbeeld niet kunnen kiezen vanuit welke school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning komt (wat ze nu bij GON toch wat konden mee bepalen).

* In het algemeen is er de bezorgdheid rond de rol van de ouders. Caroline Gennez bevroeg de minister dan ook op dit punt en kreeg als antwoord dat er binnen ieder net een aanspreekpunt zal worden opgezet voor de ouders én dat ondersteuningsteams aangezet worden om heel sterk met de ouders samen te werken. Dit vraagt volgens ons zeker opvolging. 

Gerelateerde artikels

Onderwijs Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Hilde Crevits een persbericht met de mededeling dat er opnieuw meer leerlingen zijn ingeschreven in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van de vorige school ... 26 nov 2018 / Seline Somers Onderwijs School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap Primeur in Vlaanderen: rechter doet uitspraak over het niet naleven van het M-decreet. 13 nov 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs De huidige bespreking in verband met het ondersteuningsmodel komt terecht in het woelig watertje van de belangen van de Vlaamse onderwijskoepels. Maar wat weten we eigenlijk over financieringsmodellen ... 17 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Op zaterdag 18 maart ging in de Thomas More Hogeschool in Geel de Inclusiedag van Ouders voor Inclusie door. Machteld Verbruggen opende de dag met een oproep om werk te maken van ondersteuning en flex ... 20 mrt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Open brief ouders Maxim Open brief ouders Maxim Dat er nog een lange weg te gaan is om inclusief onderwijs waar te maken wordt duidelijk uit de brief van de ouders van Maxim aan de leerkrachten van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten. GRIP ... 28 mei 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu