M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving

Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.

De opstart van een nieuw ondersteuningsmodel in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vanaf 1 september 2017 maakte een wijzigingsdecreet noodzakelijk. Op basis van een op 20 april 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota, formuleerde Vlaamse Regering nog een aantal extra wijzigingen, die werden ingediend onder de vorm van regeringsamendementen. De leden van de commissie onderwijs keurden dit ontwerp van decreet goed. Het wijzigingsdecreet zal op 27 juni in de plenaire zitting worden gestemd.

Je kan deze vergadering herbekijken via het you-tube kanaal van het Vlaams Parlement.

Welke wijzigingen?

De reeks voorgestelde wijzigingen betreffen verschillende aspecten van het M-decreet. We lichten er een paar uit:

 • Veel aandacht gaat naar de ondersteuning van leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. Door een betere spreiding van de scholen voor buitengewoon onderwijs type drie. Maar ook door betere, meer intensieve ondersteuning in het gewoon onderwijs.
 • Voor toegang tot type 2 (leerlingen met een verstandelijke beperking) wordt de decretale IQ-grens (IQ 60) geschrapt. Men behoudt de voorwaarde van significante beperkingen in het intellectueel functioneren.
 • Er wordt benadrukt dat scholen voor gewoon onderwijs voor ondersteuningsvragen met betrekking tot type 2, 4, 6 of 7 (auditieve beperking) een beroep kunnen blijven doen op de school of scholen voor buitengewoon onderwijs die ze samen met ouders kiezen.
 • Men zoekt naar wegen om te sleutelen aan het financieringssysteem voor de ondersteuningsnetwerken. Zo schuift men voorzichtig het principe van een open-end financiëring naar voor, niet alleen voor het buitengewoon onderwijs maar ook voor de ondersteuning vanuit type 2, 4, 6 of 7 (auditieve beperking). En men legt voorlopig ook ondergrens voor de waarborgregeling vast, mocht er zich een nieuwe stijging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs voordoen.
 • Er wordt geknipt in de werking van de competentiebegeleiders, die mee moeten helpen om zowel qua visie als qua methodieken inclusief onderwijs waar te maken.
 • Men wil naar ouders toe meerdere kanalen voorzien die ze kunnen gebruiken wanneer ze vragen of zorgen hebben rond het voorziene ondersteuningsaanbod. Dit moet de komende jaren evenwel nog verder uitgewerkt worden.
 • Er wordt een kleine stap gezet op het vlak van beleidsparticipatie. In de stuurgroep ondersteuningsmodel kan een vertegenwoordiging van ouders uitgenodigd worden.

De wijzigingen gaan verschillende richtingen uit en het is op dit moment niet eenvoudig om uit te maken welke de effecten juist zullen zijn. We vrezen wel dat deze maatregelen nog onvoldoende in de richting gaan van de verwachtingen die het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap stelt. Sommige maatregelen, zoals het inkrimpen van de competentiebegeleiders, zullen zeker wel een rem zetten op de evolutie naar inclusief onderwijs. Wel zien we voor het eerst, voorzichtig nog, wat meer aandacht voor de positie van de ouders en leerlingen, waar we vanuit GRIP al jarenlang op aandringen.

Onze voornaamste bezorgdheden op dit moment

 1. Nog steeds stellen we vast dat er een tekort aan ondersteuning is binnen het gewoon onderwijs. Deze vaststelling staat in schril contrast met het feit dat voor dezelfde leerlingen wel meer middelen beschikbaar worden gesteld wanneer men kiest voor buitengewoon onderwijs.
 2. We betreuren dat voor heel wat ouders (en betrokken scholen gewoon onderwijs) nog niet duidelijk is op welke ondersteuning hun kind volgend schooljaar kan rekenen.
 3. We stellen vast dat PAB voor minderjarigen er niet komt en dat er dus geen perspectief is binnen deze legislatuur voor die kinderen die nood hebben aan een PAB om hun inclusief schoollopen te ondersteunen.
 4. We betreuren de zoveelste politieke discussieronde over zin en onzin van inclusief onderwijs. Moeten we nu verder gaan of gas terug nemen? Het M-decreet vraagt om een veranderingsproces, bijsturingen zijn dan inderdaad soms aangewezen, maar moet dit iedere keer gepaard gaan met hoog oplopende discussies over de waarde van inclusief onderwijs?
 5. Dit houdt natuurlijk verband met het gegeven dat er geen strategisch plan is op langere termijn. Er is geen compas… dus kan men iedere keer opnieuw de richting in vraag gaan stellen.
 6. En een reeks aandachtspunten die we reeds lange tijd naar voor schuiven vanuit onze gerichtheid op kwalitatief inclusief onderwijs blijven onbehandeld: regeling voor therapieën, certificering, vrijstelling leerplicht, … Wat moeten we hiervan nog verwachten binnen deze legislatuur?
 7. Specifiek rond de positie van ouders en het tekort aan rechtszekerheid binnen het inschrijvingsrecht komt de minister er eindelijk toe dit als probleem te onderkennen. Maar kunnen we hier op korte termijn nog maatregelen rond verwachten?

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu