Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’

Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’

In september 2019 legde de Commissie Struyf, een onafhankelijke commissie van experten en academici, het rapport ‘Evaluatie van het nieuw ondersteuningsmodel’ voor aan het Vlaams Parlement.

Het rapport werd eind januari 2020 vrijgegeven. De stuurgroep ondersteuningsmodel kreeg op woensdag 29 januari toelichting door professor Struyf en op woensdag 11 maart heeft ze het rapport toegelicht in de Commissie Onderwijs waarna de commissieleden vragen konden stellen.

Met dit artikel willen we voornamelijk informeren over de inhoud. De reflectie van GRIP op het artikel volgt later.

Evaluatiedoel

Bij de invoering van het nieuw ondersteuningsmodel werd decretaal vastgelegd dat het model na 2 schooljaren dient geëvalueerd te worden. De evaluatie heeft beleidsleren als doel en dit op 2 niveaus:

 • op het niveau van beleid
 • op het niveau van de organisatie en werking op het terrein

Evaluatie-aspecten

Om deze doelstelling te bereiken werden volgende evaluatie-aspecten vastgelegd door het Vlaams Parlement:

 • het gehanteerde verdelingsmechanisme
 • de doelmatige aanwending van de middelen
 • de personeelseffecten
 • de ondersteuning in de klas voor de leerling en de leerkracht
 • de leerlingenbewegingen

Toenmalig Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits heeft hieraan nog een evaluatie-aspect toegevoegd:

 • de ervaringen van leerlingen en ouders met de ondersteuning

Kanttekeningen

De Commissie maakt echter wel een aantal kanttekeningen bij de evaluatie:

 • de beschikbare tijd voor de evaluatie was beperkt
 • het ondersteuningsmodel is/was nog in volle evolutie
 • de korte tijdspanne waarop de evaluatie werd gevraagd heeft ook een invloed op de beschikbaarheid van data en inzichten.

Positieve punten huidig ondersteuningsmodel

Na elk hoofdstuk heeft de Commissie een aantal aandachtspunten en conclusies geformuleerd. Hieruit hebben ze de volgende positieve punten gedistilleerd.

 • Bundeling en uitbreiding van middelen voor ondersteuning
 • Leerkracht- en teamgerichte ondersteuning op de klasvloer, naast leerlinggerichte ondersteuning
 • Uitwerking op korte termijn van het ondersteuningsmodel in de praktijk
 • Ruime aandacht voor expertisedeling en -ontwikkeling binnen de ondersteuningsteams
 • Opportuniteiten voor het buitengewoon onderwijs
 • Opportuniteiten tot gezamenlijke visieontwikkeling en intensievere regionale samenwerking
 • Gelijke financiering voor leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Knelpunten huidig ondersteuningsmodel

Er worden na elk hoofdstuk ook vele knelpunten geformuleerd die de Commissie samenvat als volgt:

 • Het ondersteuningsmodel mist een stevige basis (van brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen voor gewoon onderwijs)
 • Het design van het ondersteuningsmodel is complex
 • Het design houdt risico’s in voor de bestendiging van de handelingsverlegenheid in het gewoon onderwijs
 • Het design houdt risico’s in voor budgettaire beheersbaarheid en leidt tot ongelijke behandeling
 • Er is wantrouwen in beschikbaarheid van ondersteuningsmogelijkheden
 • De samenwerking tussen partners in ondersteuning is weinig efficiënt
 • De prestatieregeling voor ondersteuners is onaangepast aan de realiteit van het ondersteuningsmodel
 • Ondersteuningsnetwerken missen een beleidsmatige pijler
 • Een gezamenlijke visie ontbreekt
 • Een toekomstperspectief voor ondersteuners ontbreekt.

Aanbevelingen

Na elk hoofdstuk staan er een aantal aanbevelingen met betrekking tot dat hoofdstuk. Die zijn als volgt samen te vatten:

 • Zorg voor sterke scholen gewoon onderwijs die verantwoordelijk zijn voor het beleid op leerlingenbegeleiding en dit door de brede basiszorg en de verhoogde zorg te versterken via:
  • een meer expliciet en (pro-)actieve rol uit te bouwen voor de pedagogische begeleidingsdienst;
  • het versterken van schoolteams met (para)medische, sociale, psychologische en orthopedagogische profielen;
  • professionalisering;
  • kwaliteitstoezicht.
 • Maak een eenvoudig, duidelijk transparant ondersteuningsmodel
 • Faciliteer efficiënte samenwerking en transparante communicatie
 • Voorzie continue, stabiele en kwaliteitsvolle ondersteuning op maat die ten goede komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten
 • Zorg voor een autonoom personeelsbeleid voor ondersteunersteams
 • Blijf inzetten op professionele ontwikkeling zowel voor ondersteuners als voor personeelsleden gewoon onderwijs
 • Betrek ouders en leerlingen als gelijkwaardige partner
 • Werk naar aan een kwaliteitsvolle werkwijze voor de toekenning van ondersteuning.

Toekomst

De Commissie is van oordeel dat het huidige ondersteuningsmodel op zijn minst dient geoptimaliseerd te worden om volgende knelpunten weg te werken door:

 • Het model om te buigen naar 1 spoor in plaats van 2 sporen
 • Het financieringsmechanisme te optimaliseren
 • Van Ondersteuningsnetwerken netoverstijgende samenwerkingsverbanden te maken
 • Ondersteuningsnetwerken los te koppelen van buitengewoon onderwijs.

Het advies van de Commissie gaat zelfs nog een stapje verder. Ze raadt namelijk aan om een denkoefening op te starten over mogelijke alternatieve modellen omdat ze vreest dat het optimaliseren van het huidige model niet alle knelpunten in voldoende mate zal wegwerken. In dit nieuwe model ziet ze dan ook graag dat:

 • Piste 1: De middelen voor ondersteuning toegekend worden aan scholen voor gewoon onderwijs of scholengemeenschappen zodanig dat scholen voor gewoon onderwijs eindverantwoordelijkheid hebben over het volledige zorgcontinuüm
 • Piste 2: CLB-medewerkers, ondersteuners en competentiebegeleiders samen 1 entiteit vormen
 • De noodzakelijke randvoorwaarden geïdentificeerd worden
 • De voor- en nadelen afgewogen worden
 • Stapsgewijze implementatie
 • Helder en (politiek) gedragen doel op lange termijn.

Meer inlichtingen?

Rapport nieuw ondersteuningsmodel

Commissie onderwijs op woensdag 11 maart 2020

Powerpoint gebruikt op 29 januari 2020 voor de toelichting aan de stuurgroep ondersteuningsmodel

Departement Onderwijs en Vorming

Gerelateerde artikels

Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu