Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs

Onderwijs Ondersteuning Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs

Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 ontvangen momenteel veel minder ondersteuning in het gewoon onderwijs in vergelijking met de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Om dit op te lossen voert Minister Crevits vanaf 1 september 2019 een open end financiering in. Wat zal er veranderen?

Onderwijsdecreet XXIX

In het ontwerp van decreet over het onderwijs XXIX, goedgekeurd op de ministerraad van 1 februari 2019, zijn een aantal maatregelen opgenomen om de ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag[1] type 2, 4, 6 of 7 te verhogen.

GRIP geeft al lang aan dat leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs kunnen rekenen op meer ondersteuning dan in het gewoon onderwijs. Met andere woorden: leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs en een verslag hebben ontvangen te weinig ondersteuning (zie onder andere artikel 'Overgangsmaatregelen kleine types'). De maatregelen opgenomen in onderwijsdecreet XXIX vinden wij dan ook een verdere stap in de richting van kwaliteitsvol inclusief onderwijs.

In dit artikel geven we enkel een overzicht van de maatregelen die in het decreet zijn opgenomen. Het effect van deze maatregelen dienen we nog grondig te bestuderen. We komen hier zeker nog op terug in de loop van de komende weken.

Leerlingen type 7 spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (STOS)

Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 7 STOS worden uit de regeling van de ondersteuningsnetwerken gehaald en zullen vanaf 1 september 2019 ondersteuning ontvangen vanuit het buitengewoon onderwijs. Zo komen ze terecht in de open end financiering verbonden aan de scholen buitengewoon onderwijs en zijn ze niet meer afhankelijk van een ondersteuningsnetwerk.

Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7

Vanaf 1 september 2019 zullen leerlingen met een verslag type 2, 4, 6, of 7 (of inschrijvingsverslag[2] type 2) een gelijke financiering ontvangen ongeacht of ze naar gewoon of buitengewoon onderwijs gaan. Met financiering wordt zowel omkadering als werkingsmiddelen bedoeld. De omkadering zal kunnen ingezet worden voor begeleiding in het gewoon onderwijs. De werkingsmiddelen moeten aangewend worden om de kosten te dekken die met de begeleiding van de leerling in het gewoon onderwijs samenhangen.

Leerlingen uit het basisonderwijs genereren volgende omkadering:

 • type 2: 3,225 lestijden en 3,9 uren;
 • type 4: 3,225 lestijden en 5,0 uren;
 • type 6: 4,170 lestijden en 2,1 uren;
 • type 7: 4,170 lestijden en 2,9 uren.

De lestijden kunnen aangewend worden voor onderwijzend personeel en de uren kunnen aangewend worden voor medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Leerlingen uit het secundair onderwijs generen volgende omkadering:

 • type 2: 4 lesuren en 1,5 uren;
 • type 4: 3,420 lesuren en 3,5 uren;
 • type 6: 4,436 lesuren en 1,5 uren;
 • type 7: 3,850 lesuren en 1,6 uren.

De lesuren kunnen aangewend worden voor onderwijzend personeel en de uren kunnen aangewend worden voor medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Een CLB kan vanaf 1 september 2019 voor leerlingen met een verstandelijke, fysieke, visuele of auditieve beperking of met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis die voor het eerst naar school gaan en die van bij de start nood hebben aan een individueel aangepast curriculum[3] in het gewoon onderwijs, een verslag opmaken op basis van een inschatting van het onredelijk of onvoldoende zijn van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum. Let op: daar de leerlingen in het bezit zijn van een verslag, gebeurt de inschrijving onder ontbindende voorwaarde[4].

Leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 of 7

Leerlingen met een gemotiveerd verslag (of inschrijvingsverslag) zullen vanaf 1 september 2019 de volgende begeleidingseenheden genereren:

 • type 2: 2 begeleidingseenheden;
 • type 4: 2 begeleidingseenheden;
 • type 6: 3,51 begeleidingseenheden;
 • type 7: 2,38 begeleidingseenheden.

Regie

Scholen voor gewoon onderwijs zullen voor elke leerling type 2,4, 6 en 7 na overleg met de ouders moeten aangeven met welke school voor buitengewoon onderwijs ze zullen samenwerken. Dit kan netoverschrijdend. Het is de school voor gewoon onderwijs die de regie in handen heeft maar de school voor buitengewoon onderwijs zal de middelen voor ondersteuning ontvangen.

De scholen voor gewoon onderwijs bekijken samen met de ouders, CLB en ondersteunende school/scholen voor buitengewoon onderwijs hoe het pakket aan gegenereerde middelen ingezet gaat worden.

Van scholen buitengewoon onderwijs wordt verwacht dat ze netoverschrijdend gaan samenwerken om zo expertise te delen.

Open end

Ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs zal voor deze leerlingen kunnen starten op 1 september of op 1 februari. Indien het aantal aanmeldingen van leerlingen met (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 aangroeit zal de school voor buitengewoon onderwijs extra budget ontvangen vanaf de volgende startdag. Leerlingen die gekend zijn krijgen steeds ondersteuning vanaf 1 september.

Kwaliteit

GRIP strijdt voor kwaliteitsvol inclusief onderwijs en is dan ook blij dat de onderwijsinspectie de taak toebedeeld krijgt om kwaliteitscontrole uit te voeren op de opmaak van (gemotiveerde) verslagen type 2, 4, 6 en 7.

Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 3 of 9

De leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 3 of 9 zullen nog steeds ondersteuning ontvangen vanuit een ondersteuningsnetwerk.

De open end financiering zal geen invloed hebben op het budget van de ondersteuningsnetwerken daar ze sinds 2018 – 2019 een eigen budget hebben, waar het budget van 2018 - 2019 als ondergrens geldt. Let wel op: het totale budget voor de ondersteuningsnetwerken kunnen enkel stijgen als het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs afneemt. Het totale budget is dus niet afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen.

Stand van zaken decreet

Na advies van de Raad van State en de VLOR heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet over het onderwijs XXIX goedgekeurd op de ministerraad van 1 februari 2019. De volgende stap is dat het ontwerpdecreet voorgelegd wordt aan het Vlaamse Parlement ter goedkeuring.

 

[1] Met een verslag kan een leerling school lopen in een gewone school met een individueel aangepast curriculum of les volgen in het buitengewoon onderwijs. Een gemotiveerd verslag geeft een leerling met specifieke onderwijsnoden die het gewoon curriculum volgt, recht op ondersteuning via het ondersteuningsnetwerk of het buitengewoon onderwijs.

[2] Sommige leerlingen beschikken nog over een inschrijvingsverslag dat gebruikt werd vóór het M-decreet van kracht werd.

[3]  Een individueel aangepast curriculum (IAC) is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag die school loopt in het gewoon onderwijs. 

[4] Met een verslag mag een leerling zich inschrijven in het gewoon onderwijs. De gewone school mag die inschrijving niet weigeren. De school zal de leerling voorlopig inschrijven onder ontbindende voorwaarde. De school overlegt met de leerling, de ouders, de klassenraad en het CLB en gaat na welke aanpassingen nodig zijn. Vindt de school die aanpassingen redelijk, dan wordt de leerling definitief ingeschreven.

Contact

Seline Somers          0499 34 94 80           seline@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Potential: Power to teach all Potential: Power to teach all (Toekomstige) leerkrachten competenter maken in het creëren van een inclusieve leeromgevingen. 09 dec 2019 / Seline Somers Onderwijs Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend 26 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ 19 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts 08 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ 06 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs Inclusief onderwijs wordt niet naar de prullenmand verwezen. GRIP is tevreden met de duidelijkheid die minister Weyts brengt. 28 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Opiniestukken regeerakkoord Opiniestukken regeerakkoord Op 1 oktober 2019 publiceerde de nieuwe Vlaamse regering hun regeerakkoord. 11 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Q&A inclusief onderwijs Q&A inclusief onderwijs Op zondag 8 september 2019 was de documentaire ‘Inclusief’ van Ellen Vermeulen te zien op Canvas. Daar een film niet alles kan tonen beantwoordt GRIP de 5 meest gestelde vragen. 10 sep 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat na het basisonderwijs? Wat na het basisonderwijs? Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zijn er een aantal wijzigingen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Wat betekent dit nu? 19 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Startnota Vlaamse onderhandelingen Startnota Vlaamse onderhandelingen Wat betekenen nu deze enkele zinnen in de startnota? 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Onderwijs is een veel besproken thema tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019. Wat verwacht GRIP rond inclusie en M-decreet? 20 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Officiële communicatie met betrekking tot nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning  types 2, 4, 6 en 7. 06 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs Hoe verder met het M-decreet? Hoe verder met het M-decreet? De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen er aan en onderwijs is een hot topic in aanloop naar deze verkiezingen. Het M-decreet wordt alweer druk bediscussieerd. 29 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Minister Crevits praat de stijging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs opnieuw goed. 04 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Hoe staat GRIP tegenover de nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opgenomen in onderwijsdecreet XXIX? 11 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu