Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’?

Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’?

In september 2019 legde de Commissie Struyf, een onafhankelijke commissie van experten en academici, het rapport ‘Evaluatie van het nieuw ondersteuningsmodel’ voor aan het Vlaams Parlement.

Het rapport werd eind januari 2020 vrijgegeven. GRIP publiceerde reeds een informatief artikel over de inhoud van dit rapport. Maar wat vinden we er van?

In onze adviesnota ’Ondersteuning nodig in de gewone school’ hebben we 15 adviezen geformuleerd voor het beleid.

We legden onze adviezen naast het rapport gelegd en kwamen tot de volgende conclusies:

Advies1 GRIP: proces

In het rapport staat dat het huidige model niet optimaal is en dat een proces zich nog opdringt om te evolueren naar een kwalitatief inclusief onderwijssysteem. Ook GRIP is die mening toegedaan.

Advies 2 GRIP: flexibele inzet ondersteuning

De commissie is tevreden dat de ondersteuning in het huidige ondersteuningsmodel meer flexibel wordt ingezet en dat het gebaseerd wordt op een analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling. GRIP vindt dat er nog groeimarge is.

Advies 3 GRIP: fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm

Net zoals GRIP zien de experten en de academici een grote noodzaak om fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm te versterken.

Advies 4 GRIP: verwijzing naar buitengewoon onderwijs

De ondersteuning waar leerlingen met een handicap recht op hebben in het gewoon onderwijs verwijst momenteel qua naamgeving naar het buitengewoon onderwijs of types binnen het buitengewoon onderwijs. Hierover is niets terug te vinden in het rapport. Volgens GRIP is aanpassing nodig zodat inclusief onderwijs los komt van het medische en meer een eigen identiteit krijgt.

Advies 5 GRIP: medezeggenschap en controlemiddelen door leerlingen en hun ouders

Samenwerking tussen verschillende actoren staat verschillende keren vermeld in het rapport maar er wordt niet geadviseerd dat de leerlingen en hun ouders het laatste woord hebben over de middelen. Momenteel hebben veel scholen nog geen samenwerkingscultuur met de leerlingen en hun ouders waardoor er nog veel te veel voor hen beslist wordt in plaats van samen met hen. GRIP zal de belangrijke rol als partner van leerlingen en hun ouders blijven in de verf zetten.

Advies 6 GRIP: leerlinggebonden toekenning middelen

GRIP is er grote voorstander van dat de middelen leerlinggebonden zijn en toegekend worden aan zowel de ouders als aan de school voor gewoon onderwijs. De commissie is de mening toegedaan dat het toekennen van leerlinggebonden middelen de flexibele aanwending van middelen afremt en dat het tot een sterke discrepantie met de gevraagde flexibiliteit bij ondersteuning leidt. Ze is echter wel te vinden voor het toekennen van de middelen aan de school voor gewoon onderwijs maar spijtig genoeg koppelt ze hier niet de ouders aan.

Advies 7 GRIP: drietrapssysteem financiering ondersteuning

De begeleiding van leerlingen in Vlaanderen is geënt op het zorgcontinuüm. Volgens GRIP dient elke fase te beschikken over voldoende financiële middelen die los  van elkaar een kwaliteitsvol ondersteuningsbeleid hebben. De commissie heeft zich echter hierover niet uitgesproken.

Advies 8 GRIP: PAB’s in het onderwijs

Hier kunnen we heel kort over zijn: PAB’s worden niet vermeld in het rapport. GRIP pleit nochtans al jaren voor een betere afstemming tussen de domeinen onderwijs en welzijn.

Advies 9 GRIP: multidisciplinaire ondersteuning

Leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs worden ondersteund door een multidisciplinair team. Leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs dienen therapieën te volgen buiten de schooluren. Volgens GRIP is dit niet ok. We zijn dan ook blij dat de experten en de academici zeggen: ‘Het gewoon onderwijs kan versterkt worden met meer (para)medische, sociale, psychologische en orthopedagogische profielen, zodat schoolteams meer divers en multidisciplinair kunnen worden samengesteld en beter uitgerust zijn om een kwaliteitsvolle basiszorg en verhoogde zorg vorm te geven."

Advies 10 GRIP: expertise opbouw

Net zoals GRIP is de commissie van oordeel dat er onderzoek nodig is naar verschillende vormen van onderwijs en dit voor specifieke leerlingengroepen. Onderzoek kan namelijk inzicht geven in de wenselijkheid van de verschillende opties voor de toekomst.

Advies 11 GRIP: gelijke financiering voor leerlingen met een verslag, ongeacht de plaats waar ze schoollopen

GRIP is heel tevreden dat in het rapport is opgenomen dat een gelijke financiering, waarbij scholen voor gewoon onderwijs dezelfde middelen krijgen als scholen voor buitengewoon onderwijs, ertoe kan leiden dat leerlingen met een verslag vaker in het gewoon onderwijs kunnen schoollopen.

Advies 12 GRIP: monitoring

Het rapport kadert in de monitoring van het nieuw ondersteuningsbeleid maar er werd geen aanbeveling geformuleerd om het inclusief onderwijs te blijven monitoren. Volgens GRIP is monitoring de basis voor een procesmatige evolutie naar een kwalitatief inclusief onderwijssysteem.

Advies 13 GRIP: overgang van onderwijs naar werk

Ook heeft men zich niet uitgesproken over de transitie van onderwijs naar werk. Inclusief onderwijs is echter wel de opstap naar echt werk. GRIP betreurt het dat onderwijs en werk nog te veel als 2 aparte items beschouwd worden en niet als een continuüm.

Advies 14 GRIP: statuut ondersteuners

Het statuut van ondersteuners is nog altijd niet volledig uitgewerkt wat voor veel onzekerheden zorgt bij de personeelsleden. Ook de experten en academici vinden dat er werk dient gemaakt te worden van heldere en specifieke arbeidsvoorwaarden voor ondersteuners. Hierdoor krijgen ze meer toekomstperspectief en het geeft ook de werkgevers een degelijke basis om een personeelsbeleid uit te bouwen. GRIP is dankbaar voor dit advies.

Advies 15 GRIP: wegwerken knelpunten

GRIP beklemtoont voornamelijk de knelpunten of onduidelijkheden op het vlak van inschrijvingsrecht, de vrijstelling van de leerplicht en de certificering. De eerste 2 komen niet aan bod in het rapport. Er wordt wel de aandacht gevestigd op de ongelijke certificering tussen leerlingen met een IAC in het gewoon onderwijs en leerlingen in het buitengewoon onderwijs.

Algemeen besluit

Een groot deel van de adviezen van GRIP vinden we terug in het rapport. Er zijn echter nog een aantal items (zoals PAB’s) waarvoor verder onderzoek nodig is vooraleer er kan gestart worden met het uitschrijven van een nieuw begeleidingsdecreet. GRIP vraagt dan ook aan de minister van Onderwijs en Vorming om nog verder onderzoek te laten doen zodat het nieuw begeleidingsdecreet gefundeerd is op praktijkgericht onderzoek.

Gerelateerde artikels

Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Potential: Power to teach all Potential: Power to teach all (Toekomstige) leerkrachten competenter maken in het creëren van een inclusieve leeromgevingen. 09 dec 2019 / Seline Somers Onderwijs Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend 26 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ 19 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts 08 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ 06 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs Inclusief onderwijs wordt niet naar de prullenmand verwezen. GRIP is tevreden met de duidelijkheid die minister Weyts brengt. 28 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Opiniestukken regeerakkoord Opiniestukken regeerakkoord Op 1 oktober 2019 publiceerde de nieuwe Vlaamse regering hun regeerakkoord. 11 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Q&A inclusief onderwijs Q&A inclusief onderwijs Op zondag 8 september 2019 was de documentaire ‘Inclusief’ van Ellen Vermeulen te zien op Canvas. Daar een film niet alles kan tonen beantwoordt GRIP de 5 meest gestelde vragen. 10 sep 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat na het basisonderwijs? Wat na het basisonderwijs? Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zijn er een aantal wijzigingen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Wat betekent dit nu? 19 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Startnota Vlaamse onderhandelingen Startnota Vlaamse onderhandelingen Wat betekenen nu deze enkele zinnen in de startnota? 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Onderwijs is een veel besproken thema tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019. Wat verwacht GRIP rond inclusie en M-decreet? 20 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Officiële communicatie met betrekking tot nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning  types 2, 4, 6 en 7. 06 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs Hoe verder met het M-decreet? Hoe verder met het M-decreet? De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen er aan en onderwijs is een hot topic in aanloop naar deze verkiezingen. Het M-decreet wordt alweer druk bediscussieerd. 29 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Minister Crevits praat de stijging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs opnieuw goed. 04 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Hoe staat GRIP tegenover de nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opgenomen in onderwijsdecreet XXIX? 11 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 ontvangen momenteel veel minder ondersteuning in het gewoon onderwijs in vergelijking met de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Om dit op te lossen ... 04 feb 2019 / Seline Somers
Verberg submenu