Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’?

Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’?

In september 2019 legde de Commissie Struyf, een onafhankelijke commissie van experten en academici, het rapport ‘Evaluatie van het nieuw ondersteuningsmodel’ voor aan het Vlaams Parlement.

Het rapport werd eind januari 2020 vrijgegeven. GRIP publiceerde reeds een informatief artikel over de inhoud van dit rapport. Maar wat vinden we er van?

In onze adviesnota ’Ondersteuning nodig in de gewone school’ hebben we 15 adviezen geformuleerd voor het beleid.

We legden onze adviezen naast het rapport gelegd en kwamen tot de volgende conclusies:

Advies1 GRIP: proces

In het rapport staat dat het huidige model niet optimaal is en dat een proces zich nog opdringt om te evolueren naar een kwalitatief inclusief onderwijssysteem. Ook GRIP is die mening toegedaan.

Advies 2 GRIP: flexibele inzet ondersteuning

De commissie is tevreden dat de ondersteuning in het huidige ondersteuningsmodel meer flexibel wordt ingezet en dat het gebaseerd wordt op een analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling. GRIP vindt dat er nog groeimarge is.

Advies 3 GRIP: fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm

Net zoals GRIP zien de experten en de academici een grote noodzaak om fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm te versterken.

Advies 4 GRIP: verwijzing naar buitengewoon onderwijs

De ondersteuning waar leerlingen met een handicap recht op hebben in het gewoon onderwijs verwijst momenteel qua naamgeving naar het buitengewoon onderwijs of types binnen het buitengewoon onderwijs. Hierover is niets terug te vinden in het rapport. Volgens GRIP is aanpassing nodig zodat inclusief onderwijs los komt van het medische en meer een eigen identiteit krijgt.

Advies 5 GRIP: medezeggenschap en controlemiddelen door leerlingen en hun ouders

Samenwerking tussen verschillende actoren staat verschillende keren vermeld in het rapport maar er wordt niet geadviseerd dat de leerlingen en hun ouders het laatste woord hebben over de middelen. Momenteel hebben veel scholen nog geen samenwerkingscultuur met de leerlingen en hun ouders waardoor er nog veel te veel voor hen beslist wordt in plaats van samen met hen. GRIP zal de belangrijke rol als partner van leerlingen en hun ouders blijven in de verf zetten.

Advies 6 GRIP: leerlinggebonden toekenning middelen

GRIP is er grote voorstander van dat de middelen leerlinggebonden zijn en toegekend worden aan zowel de ouders als aan de school voor gewoon onderwijs. De commissie is de mening toegedaan dat het toekennen van leerlinggebonden middelen de flexibele aanwending van middelen afremt en dat het tot een sterke discrepantie met de gevraagde flexibiliteit bij ondersteuning leidt. Ze is echter wel te vinden voor het toekennen van de middelen aan de school voor gewoon onderwijs maar spijtig genoeg koppelt ze hier niet de ouders aan.

Advies 7 GRIP: drietrapssysteem financiering ondersteuning

De begeleiding van leerlingen in Vlaanderen is geënt op het zorgcontinuüm. Volgens GRIP dient elke fase te beschikken over voldoende financiële middelen die los  van elkaar een kwaliteitsvol ondersteuningsbeleid hebben. De commissie heeft zich echter hierover niet uitgesproken.

Advies 8 GRIP: PAB’s in het onderwijs

Hier kunnen we heel kort over zijn: PAB’s worden niet vermeld in het rapport. GRIP pleit nochtans al jaren voor een betere afstemming tussen de domeinen onderwijs en welzijn.

Advies 9 GRIP: multidisciplinaire ondersteuning

Leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs worden ondersteund door een multidisciplinair team. Leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs dienen therapieën te volgen buiten de schooluren. Volgens GRIP is dit niet ok. We zijn dan ook blij dat de experten en de academici zeggen: ‘Het gewoon onderwijs kan versterkt worden met meer (para)medische, sociale, psychologische en orthopedagogische profielen, zodat schoolteams meer divers en multidisciplinair kunnen worden samengesteld en beter uitgerust zijn om een kwaliteitsvolle basiszorg en verhoogde zorg vorm te geven."

Advies 10 GRIP: expertise opbouw

Net zoals GRIP is de commissie van oordeel dat er onderzoek nodig is naar verschillende vormen van onderwijs en dit voor specifieke leerlingengroepen. Onderzoek kan namelijk inzicht geven in de wenselijkheid van de verschillende opties voor de toekomst.

Advies 11 GRIP: gelijke financiering voor leerlingen met een verslag, ongeacht de plaats waar ze schoollopen

GRIP is heel tevreden dat in het rapport is opgenomen dat een gelijke financiering, waarbij scholen voor gewoon onderwijs dezelfde middelen krijgen als scholen voor buitengewoon onderwijs, ertoe kan leiden dat leerlingen met een verslag vaker in het gewoon onderwijs kunnen schoollopen.

Advies 12 GRIP: monitoring

Het rapport kadert in de monitoring van het nieuw ondersteuningsbeleid maar er werd geen aanbeveling geformuleerd om het inclusief onderwijs te blijven monitoren. Volgens GRIP is monitoring de basis voor een procesmatige evolutie naar een kwalitatief inclusief onderwijssysteem.

Advies 13 GRIP: overgang van onderwijs naar werk

Ook heeft men zich niet uitgesproken over de transitie van onderwijs naar werk. Inclusief onderwijs is echter wel de opstap naar echt werk. GRIP betreurt het dat onderwijs en werk nog te veel als 2 aparte items beschouwd worden en niet als een continuüm.

Advies 14 GRIP: statuut ondersteuners

Het statuut van ondersteuners is nog altijd niet volledig uitgewerkt wat voor veel onzekerheden zorgt bij de personeelsleden. Ook de experten en academici vinden dat er werk dient gemaakt te worden van heldere en specifieke arbeidsvoorwaarden voor ondersteuners. Hierdoor krijgen ze meer toekomstperspectief en het geeft ook de werkgevers een degelijke basis om een personeelsbeleid uit te bouwen. GRIP is dankbaar voor dit advies.

Advies 15 GRIP: wegwerken knelpunten

GRIP beklemtoont voornamelijk de knelpunten of onduidelijkheden op het vlak van inschrijvingsrecht, de vrijstelling van de leerplicht en de certificering. De eerste 2 komen niet aan bod in het rapport. Er wordt wel de aandacht gevestigd op de ongelijke certificering tussen leerlingen met een IAC in het gewoon onderwijs en leerlingen in het buitengewoon onderwijs.

Algemeen besluit

Een groot deel van de adviezen van GRIP vinden we terug in het rapport. Er zijn echter nog een aantal items (zoals PAB’s) waarvoor verder onderzoek nodig is vooraleer er kan gestart worden met het uitschrijven van een nieuw begeleidingsdecreet. GRIP vraagt dan ook aan de minister van Onderwijs en Vorming om nog verder onderzoek te laten doen zodat het nieuw begeleidingsdecreet gefundeerd is op praktijkgericht onderzoek.

Gerelateerde artikels

Onderwijs Advies van de Commissie Inclusief Onderwijs: Evolutie naar Scholen voor Iedereen Advies van de Commissie Inclusief Onderwijs: Evolutie naar Scholen voor Iedereen 12 jul 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten VN-Verdrag Chadia: “Waarom wordt mijn dochter naar het buitengewoon onderwijs geduwd in plaats van haar inclusief onderwijstraject goed te ondersteunen?” Chadia: “Waarom wordt mijn dochter naar het buitengewoon onderwijs geduwd in plaats van haar inclusief onderwijstraject goed te ondersteunen?” Chadia getuigt. 01 jul 2024 / Katrijn Ruts Onderwijs GRIP is geen voorstander van campusscholen GRIP is geen voorstander van campusscholen 06 mei 2024 / Seline Somers Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs  ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu