Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld

Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 

Wat is persoonlijke assistentie?

Persoonlijke Assistentie is ondersteuning onder controle van de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger: eigen keuze van assistent en van de te verlenen ondersteuning. 

De assistentie aan de persoon met een handicap is persoonlijk indien de persoon met een handicap beslist wie als assistent optreedt, welke ondersteuning de assistent verleent, waar, wanneer en hoe de assistent ondersteuning verleent. 

In een aantal landen of regio’s bestaan er wettelijke systemen die personen met een handicap een budget toekennen waarmee ze persoonlijke assistentie kunnen organiseren.  

Persoonlijke assistentie in ons land

Vlaanderen 

Vlaanderen is een voorbeeldregio voor ons land. Reeds op 15 december 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering de regelgeving goed waardoor personen met een handicap een eigen budget kunnen aanvragen om zelf persoonlijke assistentie te organiseren.  

In de Vlaamse regelgeving wordt persoonlijke assistentie omschreven als “elke vorm van individuele ondersteuning (…) die wordt geboden in een een-op-een relatie aan een persoon met een handicap op basis van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele ondersteuning moet gebeuren. Hierbij is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die overeenkomt met zijn behoeften, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen.” 

Als minderjarige vraag je hiervoor een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) aan bij het Agentschap Jongerenwelzijn en als meerderjarige vraag je een Persoonsvolgend Budget (PVB) aan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het Agentschap Jongerenwelzijn regelt alleen de toegangspoort. Vanaf het moment dat je een PAB krijgt, wordt dit verder opgevolgd en betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

We mogen heel fier zijn dat in Vlaanderen persoonlijke assistentie wettelijk geregeld is. Vlaanderen heeft er terecht een internationale prijs voor gekregen.  

In Brussel en Wallonië 

Ook in Brussel en Wallonië zou de mogelijkheid moeten bestaan om een budget in eigen handen te krijgen. Ook daar zou je zonder inmenging van zorgorganisaties moeten kunnen werken, binnen een op 1 op 1 relatie met een persoonlijke assistent.  

Wil je meer weten over persoonlijke assistentie? Kom dan naar de workshop "de kracht van persoonlijke assistentie" van 11u tot 12.30u op 9 oktober tijdens ons Congres 20 jaar GRIP in het Provinciehuis in Leuven! Alle info en inschrijvingen: Tweedaags inclusiecongres: Ik ♥ inclusie: programma en inschrijven - Grip (gripvzw.be)

Omschrijving "persoonlijke assistentie" in de Vlaamse regelgeving

Hieronder vind je de weergave van hoe "persoonlijke assistentie" in de Vlaamse regelgeving wordt omschreven:

In de zorg- en bijstandsregeling 

Artikel 1, 5° BVR 14.07.2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap omschrijft “persoonlijke assistentie” als: 

“elke vorm van individuele ondersteuning als vermeld in artikel 4, 1°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, die wordt geboden in een een-op-een relatie aan een persoon met een handicap op basis van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele ondersteuning moet gebeuren. Hierbij is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die overeenkomt met zijn behoeften, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen.” 

Artikel 4, 1°, c), BVR 24.06.2016 over de besteding van het PVB 

“Art. 4. Het budget kan besteed worden aan: 

1° zorg en ondersteuning die noodzakelijk is als gevolg van de handicap. 

Het gaat daarbij om een van de volgende vormen van ondersteuning: 

c) individuele ondersteuningsfuncties: 

1) psychosociale begeleiding: een-op-een-begeleiding die tot doel heeft de persoon met een handicap en de context te ondersteunen in de organisatie van zijn dagelijkse leven: 

2) praktische hulp: ondersteuning bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven in een een-op-een-relatie. Individuele praktische hulp is hoofdzakelijk instrumenteel van aard; 

3) globale individuele ondersteuning: de ondersteuning die eerder ruimer is en verschillende levensdomeinen kan omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning kunnen door elkaar lopen: stimulatie, coaching, training, assistentie bij activiteiten; 

4) oproepbare permanentie: de beschikbaarheid van de begeleiding om na een oproep binnen een bepaalde tijd niet-planbare een-op-een-ondersteuning aan te bieden. 

In de PAB-regeling 

Art. 1, 5° BVR 15.12. 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget7 aan personen met een handicap omschrijft “assistentie” als: 

“elke vorm van individuele ondersteuning die wordt vergoed met PAB en die wordt geboden in een een-op-een relatie aan een persoon met een handicap op basis van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele ondersteuning moet gebeuren. Hierbij is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die overeenkomt met zijn behoeften, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen.” 

Bestedingsmogelijkheden van Persoonsvolgend Budget in CASH, in de Vlaamse regelgeving

Hieronder vind je de weergave van de bestedingsmogelijkheden van het PersoonsVolgend Budget in CASH, zoals dit bepaald is in de Vlaamse regelgeving:

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders 

Art. 7.Het cashbudget kan alleen besteed worden aan zorg en ondersteuning die wordt verleend op basis van een van de volgende overeenkomsten die worden gesloten door de budgethouder: 

1° een overeenkomst over het verlenen van zorg en ondersteuning met een zorgaanbieder die door het agentschap vergund is; 

2° een van de volgende overeenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren: 

a) een arbeidsovereenkomst met inbegrip van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten als vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

b) een overeenkomst met een erkend uitzendbureau; 

c) een overeenkomst met een onderneming die door het bevoegde gewest is erkend als een dienstencheque-onderneming; 

d) een gebruikersovereenkomst met een organisator als vermeld in artikel 3, 4°, van het Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017, om wijk-werkcheques te gebruiken; 

e) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over het vervoer van de persoon met een handicap; 

f) een overeenkomst met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt; 

g) een overeenkomst over hoogdrempelige individuele bijstand met een bijstandsorganisatie; 

h) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over het verlenen van individuele ondersteuningsfuncties als vermeld in artikel 4, 1°, c); 

i) een overeenkomst met een familielid dat tot de tweede graad verwant is met de budgethouder of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder; 

j) een overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning; 

3° een overeenkomst met een rechtspersoon die zorg en ondersteuning organiseert voor hoogstens vijftien personen met een handicap, die al of niet beschikken over een budget. De ingezette budgetten kunnen in solidariteit aangewend om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap. Minimaal de helft van de leden van de organen van de rechtspersoon, vermeld in het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 of in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn familie tot de tweede graad van de personen met een handicap die worden ondersteund. De rechtspersoon registreert zich bij het agentschap op de wijze die wordt vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen; 

4° een overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning en die zorg en ondersteuning organiseert voor maximum vijftien personen met een handicap die deze ondersteuning vergoeden met een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. De zorg en ondersteuning wordt geboden buiten de capaciteit waarvoor de organisatie of dienst is erkend of vergund. 

5° een overeenkomst over zorg en ondersteuning met een rechtspersoon die die ondersteuning aanbiedt buiten het Belgische grondgebied en die door de bevoegde buitenlandse overheid erkend, vergund of gemachtigd is om zorg en ondersteuning te bieden aan personen met een handicap. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan vaststellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden het cashbudget kan worden besteed voor dagondersteuning als vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van 27 november 2015, op basis van een overeenkomst met groene zorginitiatieven die ondersteuning bieden aan verschillende personen en die zich registeren bij het agentschap. 

Het cashbudget kan ook worden ingezet op basis van een overeenkomst voor casemanagement met een opdrachthouder consulentenwerking die erkend is door het agentschap als het agentschap conform hoofdstuk 2, afdeling 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 over de bemiddeling, de afstemming en de planning in het kader van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap beslist heeft dat de budgethouder aanspraak kan maken op casemanagement.“ 

Bestedingsmogelijkheden van Persoonlijke AssistentieBudget, in de Vlaamse regelgeving

Hieronder vind je de weergave van de bestedingsmogelijkheden van het Persoonlijke AssistentieBudget zoals omschreven in de Vlaamse regelgeving:

Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap 

Art. 12. §1. De budgethouder is opdrachtgever van de persoonlijke assistent en sluit in die hoedanigheid een overeenkomst over de persoonlijke assistentie af. Die overeenkomst kan de vorm aannemen van: 

1° een arbeidsovereenkomst tussen de budgethouder en de persoonlijke assistent, waarbij de budgethouder als werkgever voldoet aan zijn fiscale en sociaal-rechtelijke verplichtingen, daarin inbegrepen de bepalingen over het minimumloon en de verplaatsingen, zoals vastgesteld binnen het paritair subcomité 319.01 en de bepalingen over de eindejaarspremie zoals vastgesteld binnen het paritair comité 337; 

2° een overeenkomst, waarbij wordt voorzien in de persoonlijke assistentie van de budgethouder, die de budgethouder sluit met een uitzendkantoor, een zelfstandig dienstverlener of met een voorziening of instelling, die een verklaring op erewoord aan het agentschap voorlegt, waarin staat dat de activiteiten die in het kader van die overeenkomst worden verricht, niet al door de federale, communautaire, regionale of lokale overheden worden gesubsidieerd; 

3° een overeenkomst over de persoonlijke assistentie die gesloten wordt met een familielid dat tot de tweede graad verwant is of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder; 

4° een overeenkomst over de persoonlijke assistentie met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt. 

Naast de overeenkomsten, vermeld in het eerste lid, kan de budgethouder in het kader van de besteding van het PAB ook de volgende overeenkomsten sluiten: 

1° een overeenkomst met een aanbieder van zorg en ondersteuning die vergund of erkend is door het agentschap over het bieden van ondersteuning als vermeld in artikel 10, §5; 

2° een overeenkomst met een bijstandsorganisatie over het verlenen van hoogdrempelige individuele bijstand. 

De PAB-Richtlijnen (versie 20.11.2020) vermelden evenwel ook: 

- een overeenkomst tot het bekomen van wijk-werken 

- een gebruikersovereenkomst met een dienstenbedrijf (dienstencheques) 

- een overeenkomst in het kader van onbelast bijklussen. 

- thuishulpdiensten als mogelijkheid via de overeenkomst met een voorziening of instelling. 

Voor deze wetgeving werd hard gestreden

Het ontstaan en het blijven bestaan van persoonlijke assistentie in de regelgeving is rechtstreeks verbonden met de niet-aflatende inzet en volharding van mensen met een handicap zelf die opkwamen voor gelijke rechten voor personen met een handicap. De strijd voor persoonlijke assistentie, en hiermee de controle over de eigen ondersteuning, is gebaseerd op de eigen ervaringen (zonder persoonlijke assistentie zagen zij zich bijvoorbeeld gedwongen in een instelling te gaan wonen) en een strijd voor de eigen rechten maar tegelijkertijd voor de rechten van alle personen met een handicap en breder zelfs de strijd voor een inclusieve samenleving waarin iedereen op gelijke voet kan participeren. 

“Het was een beweging van mensen met een fysieke beperking die wilden dat het stopte dat anderen iets over hun eigen leven te zeggen hadden. Ze zeiden “Nothing about us without us” (niets over ons zonder ons). Van daaruit is de beweging vertrokken. In de teksten van Independent Living Vlaanderen stond toen ook heel duidelijk: “We willen niet meer afhangen van onze familie. We willen zelf kunnen bepalen wat we willen. We willen kunnen meedraaien op alle domeinen. We willen dat er inclusieve oplossingen komen”. Het woord inclusie werd toen nog niet gebruikt, maar het zat wel in de visie.”  

We citeren een van de mensenrechtenactivisten van toen:

“We waren heel militant. Er waren rechtszaken, betogingen, sleep-ins, enzoverder. Ze keken naar ons als de fanatiekelingen die droomden. We slaagden er op een gegeven moment in om een heel aantal mensen samen te brengen in de gebouwen van de Universiteit van Gent. Dat was belangrijk, andere organisaties sprongen mee op de kar. Daardoor wonnen we aan slagkracht en begonnen politiekers ook te spreken over PAB. Heel in het begin waren we maar een kleine groep maar we waren overtuigd van wat we wilden. Daardoor waren we in staat om een hele verandering teweeg te brengen.”  

Vooruit met persoonlijke assistentie!

Het recht op persoonlijke assistentie blijft heel kwetsbaar in Vlaanderen. Denk maar aan de wachtlijsten en veel te lange wachttijden. Denk maar aan de vaak te lage persoonsvolgende en persoonlijke assistentiebudgetten. Aan de moeilijke zoektocht naar goede persoonlijke assistenten de veel te lage bekendheid van de job. Of aan hardnekkige vooroordelen.

Persoonlijke assistentie moet meer wind in de zeilen krijgen. Daarvoor is veel nodig, maar vooral meer wind! Er is nood aan een sterkere beweging van mensen die hiervoor opkomen. GRIP wil die beweging versterken. We zoeken mensen die mee op de kar springen. Als je het belang inziet van persoonlijke assistentie en eventueel wil meehelpen, stuur dan een mailtje naar info@gripvzw.be 

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Jos Huys overleden Jos Huys overleden Met veel droefenis melden we het overlijden van een van grootste voorvechters van de mensenrechten van personen met een handicap. 02 jul 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Kom naar de Freedom Drive 2024! Kom naar de Freedom Drive 2024! (Foto door CEJI, ENIL archief.) Workshops, een conferentie, een hoorzitting in het Europees Parlement, een betoging, gelijkgezinden van over heel Europa: pik ook iets mee, van 23/09 tot 25/09 in Bruss ... 26 jun 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft Getuigen in De Standaard tonen hoe belangrijk dit is. Minister en regering draaien weg. Middenveld zwijgt. 27 mrt 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! De Actiegroep Recht op Ondersteuning maakt zichtbaar dat veel mensen het recht op ondersteuning belangrijk vinden. Doe mee! 28 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!”  Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Let op voor deadline rechtbank" "Let op voor deadline rechtbank" Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget. 08 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!" 13 okt 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be) 06 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school. 15 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft” 15 okt 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu