Visie-inclusie

Toon submenu

GRIP werkt vanuit een mensenrechtenvisie op handicap. Centraal hierbij staat het recht op inclusie. We brengen dit onder de aandacht in al onze standpunten en initiatieven.

In een samenleving waarin inclusie de norm is horen alle burgers erbij, ongeacht hun verschillen en met respect voor hun verscheidenheid. Inclusie is een recht op volwaardige deelname aan de samenleving op gelijke voet met andere burgers, een onafhankelijk leven met gelijke keuzemogelijkheden en met respect voor individuele keuzes.

In eenvoudige taal betekent dit: "Je kan gewoon meedoen, je hoort erbij en de drempels zijn weggewerkt".

Het einddoel van GRIP is een inclusieve maatschappij waarbinnen iedereen evenwaardig en evenredig deelneemt aan alle maatschappelijke domeinen.

We legden onze visie vast in een basisvisietekst van GRIP.

Verberg submenu