De geschiedenis van GRIP

Toon submenu
Het huis van gelijke kansen- oude kantoren GRIP Het huis van gelijke kansen- oude kantoren GRIP

Op zondag 5 december 2011 vierde GRIP haar 10-jarig bestaan. In die 10 jaar tijd heeft de vzw heel wat zaken verwezenlijkt, zowel op het vlak van beleid als op vlak van sensibilisatie.

Het prille begin 1999-2002

Het verhaal start met de vaststelling van verscheidene personen met een beperking dat er geen orgaan bestaat dat samengesteld is uit personen met een beperking en die tevens de rechten van deze doelgroep vertegenwoordigt.

Stefan Van Hove (vroeger coördinator GRIP vzw) over de aanleiding tot het oprichten van GRIP vzw:

"de echte aanleiding kwam eigenlijk van de vzw Independent Living Vlaanderen. Zij merkten dat de gebruikers al een lange tijd vragen om een door en voor hen vertegenwoordigend orgaan, waarin gebruikers zitten en die namens gebruikers praat. Niet de organen die er al waren, zijnde de raad van bestuur van het Vlaams Fonds of Nationale Hogere Raad, waarin ze stelden dat er altijd dezelfde 3 à 4 grote organisaties vertegenwoordigd zijn, die gerund en vertegenwoordigd worden door professionelen."

1999

In 1999 brengt Independent Living een groep van 30 individuele ervaringsdeskundigen samen, die de naam experten-commissie krijgt. De commissie vergadert steevast in het cultureel centrum De Werf in Aalst. Zij dringen aan bij Vlaams Minister Vogels om een stevig onafhankelijk adviesorgaan van gebruikers binnen Gelijke kansen en niet binnen Welzijn te installeren.

Viviane Sorée (medeoprichter GRIP vzw) vertelt hierover:

"Ik vond het heel belangrijk dat we een plaats kregen binnen Gelijke Kansen en niet binnen Welzijn. Dit legt de nadruk op wat de kern van onze vzw is, namelijk gelijke kansen en rechten voor iedereen."

2000

In 2000 lanceert minister Vogels een persbericht dat de opstart van vzw Huis aankondigt (het latere GRIP vzw). Ze verwoordt het doel van vzw Huis als volgt:

'... Dit huis biedt o.a. plaats voor de uitbouw van een expertisecentrum waar mensen met een handicap, die expert zijn in het leven met een handicap, met professionele ondersteuning zullen samenwerken en ijveren voor de realisatie van een eigentijds en volwaardig burgerschap. Het is de bedoeling dat mensen met een handicap, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun organisaties; ten aanzien van het beleid en de samenleving hun stemmen bundelen en krachtiger laten klinken ...'

 

De beginjaren

Op 14 december 2000 is het zover. Het Huis voor gelijke kansen en rechten van personen met een handicap wordt geïnstalleerd. Zowel individuele gebruikers als vertegenwoordigers van andere organisaties maken deel uit van de Raad van Bestuur. Iedereen zetelt wel ter persoonlijke titel, zelfs als men actief is in een andere organisatie. De doelstelling van vzw Huis was het realiseren van gelijke kansen en rechten via beïnvloeding van de samenleving en het beleid.

In 2001 werd er voornamelijk gewerkt aan de uitbouw van vzw Huis.

GRIP vanaf 2002

Begin 2002 wordt er gekozen voor een andere naam: Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) wat krachtiger klinkt dan het statische 'Huis'. Stefan Van Hove verwoordt de naamsverandering als volgt:

'Een huis is geborgen, en wij willen niet geborgen zijn, we willen grip krijgen op ons eigen leven, nothing about us, without us.'

Tot de Algemene Vergadering in het najaar 2002 doorloopt GRIP een periode van zoeken en discussie rond doelstellingen, prioriteiten en visie. Een leerproces dat tijdelijk een negatieve impact heeft op de dagdagelijkse werking en het beeld dat naar buiten uit gecreëerd werd. Toch is dit noodzakelijk en leerrijk.

Vanaf het najaar 2002 komt hier gelukkig een kentering in. De keuzes en prioriteiten worden duidelijker afgelijnd. Wat de werking betreft komt het nieuwe team uit de startblokken. De Stuurgroepen Beleid en Sensibilisatie worden geïnstalleerd, de werkgroep Inclusief Onderwijs gaat van start en begin 2003 wordt de campagne 'Kom uit de schaduw' gelanceerd.

De jaren 2003 en 2004

In 2003 raakt GRIP vzw goed op dreef. Werkgroepen timmeren aan beleidsvoorstellen rond inclusief onderwijs, werkgelegenheid, redelijke aanpassing en directe financiering. Er wordt tevens verder gewerkt rond antidiscriminatie, deelname aan het beleid, gelijke kansen...

Het beleidsvoorstel rond inclusief onderwijs wordt gesteund door de campagnes 'Kom uit de schaduw' en 'Onderwijs met een handicap' en regelmatig komen acties (bvb. de pluimactie) en standpunten in de pers. Tijdens de Week van de Diversiteit treedt GRIP eveneens naar buiten en in september wordt actie gevoerd.

Dominiek Porreye (lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering bij vzw GRIP) vertelt hierover:

"Ik vond die actie van het onderwijs zeer goed. Dat is die waar we iemand met rolstoel en al in een lift door het raam naar binnen hebben gebracht in een school. Ook de campagne waarbij we een pluimpje gaven aan de scholen die het goed deden vond ik zeer belangrijk."

Ten slotte lanceert GRIP een website en een elektronische nieuwsbrief, worden diverse folders gepubliceerd en zijn we aanwezig op beurzen. Stefan Van Hove (vroegere coördinator GRIP vzw) duidt op het belang van het ontwikkelen van een website:

"De website was voor ons op dat moment cruciaal. Waarom? Wel we deden ons best om daar een referentiewebsite van te maken. Studenten vonden bij ons alles wat ze nodig hadden, maar ook andere organisaties, net als personen met een handicap. Ons cartoons stonden open voor iedereen, dossiers, beleidsvoorstellen... Het was de bedoeling dat mensen die iets wilden weten over handicap ernaar toekwamen, info met kwaliteit kregen en we ze tevens verder konden engageren. De nieuwsbrief was in het begin enkel een manier om mensen naar onze website te leiden."

In 2003 groeien de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering gestaag, hierbij werd erover gewaakt dat de samenstelling divers bleef. Er werd gestart met het werken aan een Beleidsplan en de uitbouw van een vrijwilligersbeleid.

2004

Het jaar start met een politieke actie 'Rondjes draaien' en de voorbereiding van de gebruikersparticipatie aan het symposium Inclusief Onderwijs in januari.

Stefan Van Hove over deze actie:

"De leukste campagne? Dat vond ik rondjes draaien, omdat ik vanuit de jeugdbeweging kom en per definitie zijn we dan graag om 3 uur 's nachts in de regen bezig met glühwein te drinken en rond een stom gebouw te lopen. We waren met niet veel, maar we waren er wel."

Door het aangaan van een structureel project met de Vlaamse Minister van werkgelegenheid kan GRIP vanaf nu een Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid ondersteunen. Dit platform is verder autonoom van GRIP maar laat toe dat gebruikersorganisaties formeel kunnen participeren aan het sociaal-economisch beleid en de SERV.

De samenwerking met het communicatiebureau Choco mondt uit in campagnes die meer en meer respons krijgen. Er gebeurt heel wat studiewerk rond het Persoonsgebonden Budget (PGB) en we geven het startschot voor een getuigennetwerk. In het voorjaar organiseren we een geslaagde Open-GRIP-dag. Op vlak van sensibilisatie hebben we al een leidraad en prioriteiten die ons toelaten de inspanningen te focussen. Ook dit jaar werkt een Werkgroep Strategie gestaag verder aan het ruimer beleidsplan.

cartoon applaus

De jaren 2005 en 2006

cartoon applaus

2005

Ook 2005 is een erg druk jaar. Er is de intussen vertrouwde regelmaat van beleidswerk, politieke acties en debatlunches enerzijds en de voorjaarscampagne en getuigenissen anderzijds. De Open-GRIP-dag wordt nu jaarlijks georganiseerd. Verder komen ook de werkgroep Inclusief Onderwijs en het Gebruikersplatform Handicap en Arbeid geregeld samen.

Maar bij deze ‘vaste werking’ blijft het niet. De samenwerking met het cartoonfestival schept nieuwe mogelijkheden. Tevens lanceren we onze campagne: ‘Haha...handicap: leven zonder humor, dat is pas een handicap’.

Een project met betrekking tot inclusie effectenanalyse zorgt voor een succesvolle maar intensieve samenwerking met welzijnsvoorzieningen, koepels, academici en andere gebruikersorganisaties. In het kader van dit project werven we tijdelijk een stafmedewerker effectenrapportering aan.

Op het einde van het jaar worden in allerijl de nodige stappen gezet voor de uitbreiding van het structureel project Werkgelegenheid. Er wordt ook een studieopdracht uitbesteed met betrekking tot financiering in het onderwijs.

Met een bevraging onder de medewerkers en een aantal vergaderingen zorgt het Beleidsplan, waarvan de operationele doelstellingen in november werden goedgekeurd, op het eerste zicht voor bijkomend werk. Maar bij de opmaak van de planning 2006 en het jaarverslag 2005 kunnen we al meer gericht plannen in functie van onze prioriteiten. Onze website wordt aangevuld met een aantal luiken over beleidstopics, een uitgebreid deel over het cultureel model in het kijken naar handicap, een leerkrachtenpagina en cartoons.

2006

Voor het eerst trekken we op medewerkersweekend. Het biedt ons de kans voor inhoudelijke verdieping op vlak van visie en beleidskeuzes.
Vanaf heden wordt dit een vaste waarde.

In het voorjaar van 2006 lanceren we onze nieuwe multimediacampage ‘Reclame’, en een open-GRIP-dag te Gent. Er wordt heel wat gewerkt aan de ondersteuning van onze getuigen met o.a. vorming en een draaiboek. Erg belangrijk is daarnaast ook de fakkeloverdracht van de stichtende voorzitster Viviane Sorée aan haar opvolgster Elke Willaert in het begin van het jaar.

Inclusiespiegel

Ook op vlak van informatie werken we hard in 2006: de oudere visienota’s worden omgezet in toegankelijke folders en er worden maar liefst 2 publicaties uitgebracht: onze Inclusiespiegel en een brochure over een inclusie effectenanalyse. Met de inclusiespiegel stellen we de overheid een set indicatoren voor waarmee de inclusie van personen met een handicap kan worden opgevolgd. We publiceren er zelfs nieuwe cijfers mee op vlak van onder meer onderwijs en wonen. Dit wordt nu meer dan ooit actueel voor de opvolging van het VN-Verdrag.

Op beleidsvlak lopen er in 2006 duidelijk twee accenten… in het najaar 2006 wordt het meest concrete deel van het Beleidsplan goedgekeurd, de ‘resultaatsindicatoren’. Het leidt tot een hele resem veranderingen op vlak van een andere manier van werken binnen GRIP, een meerjarenplanning en begroting, een sensibilisatiestrategie, enz. Een gebrek aan indexering van onze subsidie, en dus een nijpender budget, vormt een extra aanmoediging om prioriteiten te stellen en een aantal financiële knopen door te hakken.

Nieuw beleidsplan

2006 is een overgangsjaar, vanaf 2007 werken we binnen de lijnen van het nieuwe Beleidsplan. Vooral over onze wijze van werken op vlak van beleidsparticipatie met betrekking tot onderwijs wordt heel wat gediscussieerd en gedacht.
We houden ons echter aan de moeilijke beslissing om eind 2006 de ondersteuning van onze werkgroep Inclusief Onderwijs na 4 jaar stop te zetten.

We kiezen er ook voor om op vlak van beleidsparticipatie als GRIP niet meer te werken rond Werk. We blijven echter het autonome gebruikersplatform ondersteunen en besteden een bijkomend luik over sensibilisatie en informatie van diversiteitsconsulenten uit aan Jong KVG – De Werkbank.

Naast deze beleidskeuzes wringt het vooral op inhoudelijk vlak. We voelen dat het, voor een organisatie die koploper wil zijn, belangrijk is om vernieuwende concepten en een wijze van denken volgens het zogenaamde ‘cultureel model’ aan te nemen. Maar er is nog veel onduidelijkheid… wat betekenen termen als ‘handicap-identiteit’ of ervaringsdeskundigheid? Wat brengt een bepaalde visie voor gevolgen met zich mee, binnen en buiten GRIP. Er hebben al wat visiemomenten plaats, maar we nemen het als een prioriteit mee voor 2007.

De jaren 2007 en 2008

Enkele hoogtepunten hier uit 2007 en 2008 zijn  de herstructurering van GRIP, de campagne IedereeN Model en de publicatie van het PGB infopakket.

2007

het Europees jaar voor Gelijke Kansen voor iedereen met als hoogtepunten: de herstructurering van GRIP vzw, de campagne IedereeN Model en de studiedag over kwaliteit van bestaan.

In 2006 werkte GRIP al aan een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan werd in 2007 in de praktijk omgezet. In plaats van de duidelijke scheiding tussen sensibilisatie en beleid, met de respectievelijke werkgroepen, kwam er een werking geconcentreerd rond drie zwaartepunten die ook vandaag de dag centraal staan in de werking van GRIP. Deze zijn: mensenrechten, kwaliteit van bestaan en ervaringsdeskundigheid. Verder werd er een gezamenlijke stuurgroep en netwerk van experts opgezet.

2007 was daarnaast ook het Europese jaar voor Gelijke Kansen. Dit vertaalde zich enerzijds in sensibilisatie aan de hand van de campagne IedereeN Model.

In april zette GRIP deze campagne op in samenwerking met een 40-tal organisaties van personen met een handicap of chronische ziekte. Via IedereeNModel wilden de verschillende organisaties de meerwaarde van diversiteit onder de aandacht brengen. Het was de bedoeling de mensen er toe aan te zetten om naar elkaars kwaliteiten te kijken en niet naar de beperkingen. De campagne werd gedragen door een website, een aantrekkelijke radio- en tv-spot, affiches, advertenties en persberichten.

Anderzijds vertaalde dit Europees jaar voor Gelijke Kansen zich in het voeren van actief lobbywerk rond gelijke kansen. Hierbij versterkten we de oproep voor de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en volgden we ook op Vlaams niveau de meeste evoluties naar een decreet gelijke behandeling.

In 2007 werd  ook verder aangedrongen op de uitwerking van het Persoonsgebonden Budget (PGB), met als resultaat een resolutie goedgekeurd door het Vlaams Parlement m.b.t. een experiment persoonsgebonden budget. Via verschillende werkbezoeken in Nederland (o.a. aan Thomashuizen) werd de know-how over PGB verder uitgebreid. In oktober werd ook de informatieve website www.persoonsgebondenbudget.be gelanceerd. Om informatie toegankelijk te maken voor een divers publiek werden in 2007 ook de eerste stappen gezet voor een informatieve DVD met 3 videoreportages rond het PGB. Maar meer daarover in 2008.

Als kers op de PGB-taart organiseerde GRIP in samenwerking met PPG en VGPH een studiedag over kwaliteit van bestaan en meer specifiek PGB. Op deze studiedag namen academici, gebruikers, beroepskrachten en politici uit binnen- en buitenland het woord. Deze studiedag was een groot succes. Het resulteerde in een gezamenlijke verklaring voor de dringende realisatie van een wettelijk kader voor PGB en porde zo minister Vanackere aan om hier rond iets te realiseren. Dit mondde, zoals u hierboven reeds kon lezen, uit in het PGB-Experiment. 

Tot slot werden in 2007 ook opnieuw een Voelspriet georganiseerd, een getuigendag, een Open-Grip-dag en een medewerkersweekend.

2008

In 2008 werd verder gewerkt op basis van de koers die in het strategisch beleidsplan van 2007-2009 werd uitgezet. De werking aan de hand van de drie zwaartepunten kreeg verder vorm en de stuurgroepvergaderingen en netwerken van experts zorgden voor een levendige interne dynamiek.

Verder startte GRIP in 2008 in samenwerking met een 5-tal andere organisaties voor personen met een handicap het project Expertisecentrum Onafhankelijk Leven op. Het expertisecentrum werkte in 2008 (en de komende jaren) rond het informeren, stimuleren en zelf initiëren van expertise rond directe financiering. Ook anno 2011 wordt hier verder rond gewerkt.

Zoals u hierboven reeds kon lezen werd in 2007 het Experiment PGB opgestart. Op 13 maart 2008 kondigde minister van Welzijn Vanackere aan dat het experiment in september van start zou gaan met een budget van 4 miljoen euro. Naar aanleiding hiervan organiseerde GRIP in samenwerking met het VGPH een actie onder het motto: Genoeg gewacht op geld & vernieuwing. De extra middelen waren immers niet voldoende -de wachtlijsten bleven groeien- en er werd in verhouding veel te weinig ingezet op zorgvernieuwing.

PGB infopakket


Op 3 juni maakten we de lancering bekend van ons PGB-infopakket. Dit pakket bevat de DVD die in 2007 gemaakt werd en een brochure met uitvoerige, doch laagdrempelige informatie over het PGB. Hiermee willen we de sector sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden en uitdagingen van de nieuwe financieringsmethode. Er werden 500 infopakketten verstuurd naar zowel gebruikersorganisaties, voorzieningen, overheidsinstanties als relevante onderwijsinstellingen. Dit infopakket kende een groot succes, zodat we er nog eens 500 bijmaakten, die we verder verspreiden onder OCMW's, mutualiteiten en leerkrachten.

Een derde actie rond PGB vond plaats op 3 december en had vooral een politieke impact. Minister Vanackere had woord gehouden en liet het PGB-experiment van start gaan. We vereerden hem met een bezoek en gaven hem een boekentas cadeau. Deze symboliseerde het feit dat de minister veel kon leren over vraaggestuurde zorg.

Onderwijs


Een centraal onderzoek in 2008 was het 'onderzoek naar de financiering van het onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsnood', gevoerd door de KHLeuven en het HIVA, in opdracht van GRIP. Uit het onderzoek komt onder meer naar voor dat er, in vergelijking met wat de overheid investeert in het buitengewoon onderwijs, zeker nog marge is om meer te investeren in het inclusief onderwijs. Dit onderzoek werd op 16 september voorgesteld aan de pers en er volgde ook een studiemoment.

2008 was ten slotte ook het jaar waarin er een volledig nieuw team aan de slag ging, dit leidde tot heel veel nieuwe impulsen, maar zorgde ook voor een tekort aan continuïteit, zodat we in 2008 wat gas moesten terugnemen. Tevens werden we geschokt door het plotse overlijden van Jan-Jan Sabbe, de medeoprichter van GRIP die na vele jaren nog steeds een heel dynamische bezieler en bestuurder was.

De jaren 2009 en 2010

2009

Centraal in 2009 stond de creatie van gelijke kansen en rechten. Dit uitte zich enerzijds in de ratificatie van het VN-Verdrag inzake Gelijke Rechten voor Personen met een Handicap. Anderzijds stonden we ook met onze campagne ‘Leven zonder keuzes, da’s pas een handicap’ stil bij de rechten van personen met een handicap om eigen keuzes te maken.

Keuzes

Wij vinden dat het een recht is om zelf te kiezen waar en met wie je gaat wonen, met wie je een relatie aangaat, welk werk je doet... Via onze campagne wilden we tevens de principes achter kwaliteit van bestaan en PGB onder de aandacht brengen. Het PGB is namelijk de hefboom voor het realiseren van eigen keuzes. In eerste instantie richtten we met deze campagne onze pijlen op de sociale geëngageerden, die nog niet met het concept handicap in aanraking kwamen, maar wel open staan voor anders zijn.

Herman Brusselmans

De campagne ving aan met het verspreidden van een youtube filmpje met Herman Brusselmans. Later werden ook affiches verspreid, kon je onze radiospot horen op verschillende zenders, gaven we interviews in diverse media, werden er artikelen verspreid via diverse media… èn werd de campagnewebsite aangemaakt.

Verkiezingen 2009

Naast informatie over PGB en kwaliteit van bestaan konden de bezoekers van de website zich ook inschrijven om ons verkiezingsrapport te ontvangen. De mediacampagne verliep immers parallel met een politiek manifest. In 2009 moest er namelijk opnieuw gestemd worden en om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de diverse programma’s, screenden we de verkiezingsprogramma van de partijen op belangrijke items zoals gelijke kansen, onderwijs, ondersteuning werk en toegankelijkheid. Tijdens de Open Grip dag kregen de verschillende partijen ook de kans om één punt uit hun programma toe te lichtten.

Politiek debat op de Revabeurs

Hiermee samenhangend werd er op de Revabeurs ook een politiek debat georganiseerd rond zorgvernieuwing, maar liefst 6 politici gingen in op onze uitnodigingen om deel te nemen aan dit debat, naast enkele gebruikers en vertegenwoordigers van de voorzieningen.

Ervaringsdeskundigheid

Daarnaast richtten we ons in 2009 ook op één van onze zwaartepunten binnen GRIP, namelijk ervaringsdeskundigheid. Dat ervaringsdeskundigheid van cruciaal belang is binnen een organisatie voor personen met een handicap is jullie allen wel bekend. Velen kennen echter het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigennog niet. Daartoe organiseerde GRIP op 16 februari de studiedag ‘Niets over ons, zonder ons! Hoe participatie ‘waar’ maken’. In diverse werkgroepen werd stilgestaan bij het inzetten en de positie van ervaringsdeskundigen op diverse gebieden (wetenschappelijk, professioneel…).

Strategische beleidsplan

2009 was voor GRIP verder het derde jaar binnen het strategische beleidsplan 2007-2009. Er werd met heel wat ijver verder gewerkt binnen de uitgezette startegische doelstellingen op de drie zwaartepunten ervaringsdeskundigheid, mensenrechten en kwaliteit ban bestaan. Een inschatting halfweg 2009 bracht ons tot het besluit om het beleidsplan 2007-2009 door te trekken naar 2010. En nieuw stratgeisch beleidsplan, met nieuwe streefdoelen zal hierop volgen en de periode 2011-2014 bestrijken.

Vervolgens werden er ook dit jaar opnieuw getuigenissen gedaan in scholen en vormingsinstituten, kon de tentoonstelling 'Haha... handicap' bezichtigd worden, vond er een studiedag rond het cultureel model plaats, werd er een workshop voor mediamakers georganiseerd, gingen we opnieuw op medewerkersweekend èn last but not least, lanceerde GRIP een nieuwe website: Handiwatch. Op Handiwatch onderzoeken we de beeldvorming over handicap in de media. Wat is goede TV, wat is een minder goed artikel en waarom? Je kan dit nog steeds nalezen of zelf een verslag posten op deze site!

Kers op de taart voor 2009 was ten slotte de organisatie van een rondetafel rond het VN-Verdrag op 3 december, maar meer hierover in 2010!

2010

Zoals u hierboven reeds vond in 2009 een studiedag plaats rond Ervaringsdeskundigheid. In 2010 resulteerde dit in de publicatie en verspreiding van de verslagenbundel 'Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap'. Met de publicatie wilden we een stap verder zetten naar de erkenning van ervaringsdeskundigheid. De publicatie werd afgewerkt eind 2009, met de gratis verspreiding konden we starten in de eerste maanden van 2010. We verspreiden zo'n 250 exemplaren tegen eind 2010.

Getuigenissen

Omtrent de sensibilsatie van de samenleving voor inclusie en gelijke kansen, kenden de aanvragen voor getuigenissen dit jaar een ware explosie, er gingen maar liefst 54 getuigenissen door. In 2010 vond er geen getuigendag plaats, maar werd er wel 2 maal met de getuigen samengekomen, in maart en eenmaal tijdens de Vooruitweek. Ook de cartoontentoonstelling kon opnieuw het ganse jaar door bezocht worden op zo'n 10 verschillende locaties. Nieuw in 2010 hieromtrent is een 'light versie' van de cartoons. Dit is een beperkte tentoonstelling van 10 cartoons in een kleiner format. Het doel van deze versie is dat we ze ook zelf kunnen meenemen naar een beurs of ander event. Deze light versie was dit jaar onder andere te zien op Rock for Specials, de humoravond van 't Elexierke, en op de viering van 10 jaar GRIP.

In het kader van sensibilisatie organiseren we met GRIP ook tweejaarlijks een sensibilisatiecampagne. Zoals hierboven reeds te lezen staat, kwamen we in 2009 naar buiten met de campagne 'Leven zonder keuzes'. Voor 2010 was er dus geen campagne voorzien, maar troffen we wel de voorbereidingen voor de campagne van 2011. Na heel wat afwegingen en samenkomsten met het campagnenetwerk, kozen we ervoor om een informatie- en sensibilisatiecampagne op te zetten rond het VN-Verdrag. In eerste instantie willen we ons in 2011 richten op personen met een beperking zelf, in 2013 willen we deze campagne uitbreiden naar het ruimere publiek.

Handboek voor mediamakers

Wat betreft de correctie communicatie van de media en Vlaamse Overheid, kreeg ons project mediawatch een vaste plaats in de werking van GRIP. Daarnaast stelden we in samenwerking met enkele journalisten en verantwoordelijken een 'Handboek voor mediamakers' samen. Als derde anker hierbij, startten we in 20100 ook met het lobbywerk in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT.

Rechten van personen met een handicap

In 2010 ging onze aandacht ook uit naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Binnen GRIP is er een netwerk van ervaringsdeskundigen actief rond dit VN-Verdrag. In opvolging van de rondetafel eind 2009, volgende we de stappen die gezet werden naar implementatie van een coördinatiesysteem en een onafhankelijk kader voor monitoring. We publiceerden in april het onderzoeksrapport 'Implementatie en moniotoring van het VN-Verdrag inzak de rechten van personen met een handicap', lichtten onze standpunten toe aan dhr. Delizée, Staatssecretaris van Sociale zaken, actualiseerden we de website rond het VN-Verdrag , en verscheen er in elke Nieuwsbrief een artikel rond dit Verdrag. Zodoende ook personen met een verstandelijke beperking te bereiken, zetten we onze samenwerking met Onze Nieuwe Toekomst (ONT) verder. We ondersteunden de uitwerking van hun uitgave rond mensenrechten, werkten samen een workshop uit en organiseeredn mede de 'ONTdekkingsdag mensenrechten' op 3 december.

Naast de algemene aandacht rond het VN-Verdrag, focusten we ons in 2010 ook specifiek op artikel 24 (Recht op Onderwijs), met onze campagne rond het inschrijvingsrecht, die uiteindelijk resulteerde in 2011 in een standpuntnota rond Inclusief Onderwijs.

10 jaar GRIP

Afronden deden we in 2010 met de viering van 10 jaar GRIP... Enkele reacties rond ons 10-jarige bestaan.

Stefan Van Hove, oud-Coördinator van GRIP vzw

"Ik denk dat GRIP op een actieve manier in de toekomst de toegankelijkheidszaken in het oog moet houden, omdat andere organisaties daar mogelijks te weinig vinnig op ingegaan zijn. GRIP heeft toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen nog ondersteund. Verder moet PGB een prioriteit zijn, omdat dit over andere visie gaat op leven en gelijke kansen".

Dominiek Porreye, lid van de Algemene Vergadering, Raadgever van de Raad van Bestuur en vrijwilliger bij GRIPvzw:

“Dat ze verder doen hoe ze bezig zijn”.

Verberg submenu