Standpunten

Toon submenu

Standpunt over inclusief onderwijs

Kort en bondig in 1 pagina

Standpunt over beeldvorming in de media

Kort en bondig in 1 pagina

Standpunt over recht op ondersteuning

Kort en bondig in 1 pagina

Standpunt over deïnstitutionalisering

Kort en bondig in 1 pagina

Standpunt over inclusief werken

Kort en bondig in 1 pagina

Standpuntnota Menswaardig inkomen

December 2018. Met deze standpuntnota willen we beleidsmakers inzicht geven in de inkomenspositie van personen met een handicap. Ons beleid voorkomt niet dat handicapkosten zelf moeten worden betaald, dat wie niet of deeltijds werkt onvoldoende inkomen heeft, afhankelijk is van de partner, enz. Een kwetsbare inkomenssituatie bemoeilijkt inclusie. We doen voorstellen om de prijs van de handicap, de prijs van de arbeid en de prijs van de liefde weg te werken en om menswaardige uitkeringen te garanderen.

Standpuntnota Menswaardig inkomen 

Ondersteuning nodig in de gewone school: advies van GRIP bij het ondersteuningsmodel inclusief onderwijs

Februari 2017. 3 jaar na de goedkeuring van het M-decreet vindt GRIP dat er nieuwe krachtige beleidsmaatregelen nodig zijn om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken.  Het is vooral aangewezen om dringend werk te maken van een nieuw ondersteuningsmodel. In deze adviesnota reikt GRIP 14 beleidsadviezen aan voor het ondersteuningsmodel inclusief onderwijs.

Adviesnota Ondersteuning nodig in de gewone school

Reactie GRIP bij Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt

Oktober 2017. GRIP nam op 24 april 2017 deel aan een hoorzitting over dit voorstel in de Senaat (Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden). Het voorstel van resolutie bevat een aantal waardevolle elementen en hefbomen die de tewerkstelling voor personen met een handicap positief kunnen stimuleren, ondersteunen en optimaliseren. In deze nota geven we de reactie weer van GRIP bij dit voorstel.

Adviesnota evenredige tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt

Advies OCM: drempels aanpakken, inclusie realiseren, het VN-Verdrag waar maken

Januari 2016. GRIP beoogt in zijn streven naar gelijke kansen en gelijke rechten van personen met een handicap zijn rol waar te maken als adviseur en ondersteuner van het gelijkekansenbeleid. Met deze adviesnota willen we de inzet van de open coördinatiemethode binnen het horizontale gelijkekansenbeleidsplan versterken.

Adviesnota Open-Coördinatie Methode (OCM) 2016-2017

De kijk op handicap bij ethische vraagstukken over leven met een handicap

Januari 2016. Met deze reflectietekst willen we een aanzet geven voor een maatschappelijk debat over ethische vragen met betrekking tot handicap vanuit het bewustzijn dat de kijk op handicap een doorslaggevende rol speelt in de keuzes die we maken. Een maatschappelijk debat waarbij ervaringsdeskundigheid prominent aanwezig is. We geven in deze tekst geen ethische voorschriften mee, maar brengen onder de aandacht hoe de kijk op handicap en het perspectief van de betrokken partijen mee richting geven aan de antwoorden die een samenleving biedt op ethische vragen met betrekking tot handicap.

Adviesnota Ethiek en Handicap

Handicap, beeldvorming en de openbare omroep: Advies voor de beheersovereenkomst VRT 2016-2020

Mei 2015. Media in het algemeen, televisie in het bijzonder, bereiken een breed publiek. Ze brengen de wereld in de huiskamer. De manier waarop mensen met een handicap in beeld worden gebracht, levert een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming over mensen met een handicap. Het gebrek aan contact in het dagelijks leven wordt deels opgevangen door ontmoetingen via de media. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen met een handicap op het Vlaamse televisiescherm te zien zijn en dit in diverse rollen.

Standpuntnota Handicap, beeldvorming en de openbare omroep

Disability Studies of aan onderzoek doen vanuit een recente kijk op handicap

December 2015. Disability Studies onderzoek legt de nadruk op ‘leven met een handicap’. Ervaringsdeskundigheid speelt dan ook een belangrijke rol binnen dit onderzoek. In Vlaanderen is er nog een lange weg te gaan op vlak van Disability Studies.

Standpuntnota Disability Studies

Het gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap in Vlaanderen

December 2014. GRIP is ervan overtuigd dat een sterk gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap noodzakelijk is om gelijke rechten en gelijke kansen te realiseren. In deze nota maken we een round-up van de voorstellen die GRIP doet op het vlak van het gelijkekansenbleid voor personen met een handicap.

Standpuntnota gelijkekansenbeleid

Deïnstitutionalisering: naar een eigen leven midden in de samenleving

November 2014. Deïnstitutionalisering is een proces waarbij personen met een handicap kansen krijgen of behouden om een onafhankelijk leven te leiden midden in de samenleving. In deze nota geeft GRIP haar visie en standpunten weer over het begrip deïnstitutionalisering.

Standpuntnota deïnstitutionalisering

Toegankelijke samenvatting van de standpuntnota deïnstitutionalisering

Commentaar bij het ontwerp van decreet 'Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-Decreet)'

Februari 2014. GRIP vindt het absoluut nodig om het inschrijvingsrecht voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs te versterken. Het voorstel tot decreet 'maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' herziet de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs en het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs. Volgens GRIP schiet het M-decreet tekort en is het ook in strijd met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Standpuntnota M-Decreet

Inschrijvingsrecht in het inclusief onderwijs

April 2011. In oktober 2010 verspreidde GRIP een recent onderzoek omtrent de inschrijvingsproblematiek van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. Om dit beleidsmatig te vertalen zette GRIP samen met Ouders voor Inclusie (OVI) een campagne voor inschrijvingsrecht op in het najaar van 2010.

Dit alles resulteerde in een standpuntnota inclusief onderwijs.

De implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Oktober 2010. België ratificeerde het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap op 2 juli 2009. GRIP toont zich bezorgd om de implementatie van dit VN-Verdrag. In de standpuntnota wijst GRIP op een aantal stappen die moeten ondernomen worden in verband met de implementatie en monitoring.

standpuntnota implementatie VN-verdrag

Beleidsvoorstel: dringende realisatie van inclusief onderwijs

2003. Het volgende beleidsvoorstel wil bijdragen aan de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen op lange termijn en dringend wijzen op een acute nood op korte termijn.

Het beleidsvoorstel

Verberg submenu