"Let op voor deadline rechtbank"

Mensenrechten Ondersteuning

Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget.

Op 4 januari verscheen op de website van Het Laatste Nieuws een interview met onze voorzitter Luc Demarez. Eerst kwam Sam Van Bastelaere van het VAPH aan het woord. 1100 mensen met een handicap kregen begin december 2022 maar een deel van hun persoonsvolgend budget. Dit was in het kader van een ‘experiment’ van de Vlaamse Regering met de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 van de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Juristen stellen echter dat het experiment onwettig is. Het Laatste Nieuws wil met het interview extra uitleg geven over de mogelijkheid om naar de arbeidsrechtbak te stappen.

Onderaan kan je de tekst van het interview lezen. Aan Sam Van Bastelaere werd meer uitleg over het experiment gevraagd.  Een van de belangrijkste boodschappen van Luc Demarez is: “Als je naar de rechtbank wil stappen, aarzel niet en informeer je zo snel mogelijk. Het verzoekschrift moet ingediend zijn bij de rechtbank binnen de drie maanden na ontvangst van de brief van het VAPH waarin staat dat je een deelbudget krijgt.” De meeste mensen kregen die brief begin november.

Het interview met Sam Van Bastelaere en Luc Demarez is een vervolgartikel op de reportage in de papieren krant van het Laatste Nieuws op 3 januari waarin Julienne Mertens en Herman Hillen een getuigenis brachten. Juliennes zoon Glenn kreeg minder dan de helft van het PVB dat hem beloofd is. Ze hebben beslist om naar de arbeidsrechtbank te stappen om het resterende deel op te eisen. Herman Hillen verblijft al 5 jaar noodgedwongen in een woonzorgcentrum. Met een half PVB is het ondenkbaar om zelfstandig te gaan wonen en blijft hij daar vastzitten. Elke maand moet hij 500 euro van zijn spaargeld opleggen om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. Het spaargeld dat hij in zijn loopbaan heeft kunnen opbouwen is daardoor opgegaan in de factuur van het woonzorgcentrum. Hij stapte in november al naar de rechter. Luc Demarez vertelt in het artikel over het modelverzoekschrift dat GRIP liet ontwikkelen door gespecialiseerd advocatenbureau PROGRESS Lawyers Network Antwerpen en dat de drempel kan verlagen voor iedereen die naar de arbeidsrechtbank wil stappen.

Ook VTM berichtte op 3 januari in het nieuws van 13u en 19u over dit thema.

Lees hieronder het interview met Luc Demarez op 4 januari in Het Laatste Nieuws online:

 

Let op: je hebt 3 maanden tijd om de halvering van je uitkering aan te vechten. Ervaringsdeskundige legt uit hoe je dat doet

Tientallen Vlamingen met een beperking willen de Vlaamse overheid voor de rechter slepen omdat ze plots nog maar de helft van hun persoonsvolgend budget krijgen. Maar wat is dat budget precies? Wie heeft er recht op? En waarom verandert het bedrag? We vroegen het aan Sam Van Bastelaere van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Luc Demarez stapte zelf naar de rechtbank vanwege een vermindering van zijn budget, en legt uit hoe je dat kunt doen. “Belangrijk: om de halvering van je budget aan te vechten, heb je tijd tot 3 maanden na de ontvangst van je brief.”

Filip Osselaer 04-01-23, 14:01 Laatste update: 05-01-23, 11:10

“Mensen met een handicap kunnen bij het VAPH in eerste instantie terecht voor hulpmiddelen en aanpassingen, bijvoorbeeld voor een aangepaste auto. Ze krijgen dan een vergoeding voor de meerkosten van die aanpassing. Het VAPH financiert dan niet de wagen op zich, maar wél de noodzakelijke veranderingen”, legt woordvoerder Sam Van Bastelaere uit. “Iemand met een handicap heeft het fundamentele recht om een leven te leiden zoals ieder ander mens. Ze hebben dus recht op ondersteuning en hulp om dat te kunnen doen.”

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, kan gebruikmaken van ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’. Wat is dat?

“Dat is beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft, zoals begeleiding, dagopvang of verblijf. Een persoon met een beperking kan zonder aanvraag bij het VAPH bijvoorbeeld 61 nachten verblijven bij een erkende zorgaanbieder. Daarvoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH, maar je kan je rechtstreeks richten tot zorgaanbieders die van het VAPH een vergunning voor laagdrempelige zorg en steun hebben gekregen. Die aanbieders, zo’n 200 in totaal, kan je vinden op de website van het VAPH.”

Momenteel is er veel te doen rond het persoonsvolgend budget. Wat is dat precies?

“Als je vanwege je handicap meer zorg en ondersteuning nodig hebt dan je via rechtstreeks toegankelijke hulp kan krijgen, dan kan je een aanvraag indienen voor zo’n budget. Hoeveel je krijgt, hangt af van de hulpvraag en de objectieve ondersteuningsnood. Bij zo’n aanvraag moet je een ondersteuningsplan opmaken waarin je aangeeft hoe je de zorg en de ondersteuning ingevuld wil zien. Daarnaast maakt een multidisciplinair team een objectieve inschatting van de nood aan ondersteuning en hulp. Dat team bepaalt dan mee in welke prioriteitenklasse je terechtkomt: categorie 1, 2 of 3.”

"De klasse waarin je wordt ingedeeld, hangt niet af van de handicap of zorgzwaar­te, maar wel van hoe dringend je de zorg en ondersteu­ning nodig hebt."

Sam Van Bastelaere, woordvoerder VAPH

Is zo’n prioriteitenklasse dan te vergelijken met het type handicap? Of zijn er andere criteria?

“De klasse hangt niet af van de handicap of zorgzwaarte, maar wel van hoe dringend je de zorg en ondersteuning nodig hebt. Sommige mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om alleen dagondersteuning te krijgen omdat ze thuis’ s nachts nog hulp kunnen krijgen. Ze kunnen dan wel al een aanvraag indienen om later ’s nachts zorg te krijgen, bijvoorbeeld omdat de ouders ouder worden. Er zijn ook mensen die niet ingedeeld worden in zo’n prioriteitenklasse. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een aandoening die snel verslechtert. Of iemand die als minderjarige al gebruik maakte van hulp en ondersteuning en nu als volwassene doorstromen naar het persoonsvolgend budget.”

Hoe snel krijgt iemand zijn budget?

“In prioriteitengroep 1 streven we naar een termijn binnen de 18 maanden. In prioriteitengroep 2 – waarover het nu in de media gaat – is het, vanwege de schaarse middelen, niet mogelijk de betrokkenen snel te helpen. Er is nu wel 20 miljoen euro uitgetrokken om die mensen hun deelbudget (het gehalveerde budget dus, red.) te laten opnemen. Ze doen dat trouwens vrijwillig, want zij kunnen zelf bepalen hoe ze hun meest dringende noden gaan invullen: wat vinden ze zelf prioritair?”

Hoelang krijgt iemand zo’n budget?

“Dat is in principe levenslang. Er zijn in totaal 24 categorieën, gaande van een budget van 7.660 euro in de laagste categorie tot een budget van 102.000 euro per jaar. Zodra het budget toegekend is en de mensen hebben het gebruik ervan hebben opgestart, wordt het jaarlijks één keer geïndexeerd. Het bedrag kan in de loop der jaren niet verminderen. Je kan wel een vraag naar meer middelen indienen, bijvoorbeeld omdat de nood hoger wordt. Dan word je ingedeeld in een nieuwe prioriteitenklasse.”

Het budget kan dus niet geschrapt worden?

“In principe niet. Er is wel een heel beperkt aantal mensen voor wie het budget wordt stopgezet omdat ze – hoewel het budget ter beschikking gesteld werd – dat niet opstarten. Zij krijgen dus wél een budget, maar ze ondernemen geen actie. Zo zijn er mensen die we simpelweg niet kunnen bereiken. Ze krijgen vier maanden om op te starten. Na twee maanden nemen we met hen contact op, via de telefoon of per brief. Als zij niet reageren, moeten we na vier maanden het budget stopzetten. Wanneer ze aangeven dat het om overmacht gaat, kan de termijn wel verlengd worden. Maar sommige mensen geven ook aan dat ze zo’n persoonsvolgend budget niet willen, omdat ze bijvoorbeeld een andere oplossing gevonden hebben.”

"Tegen elke beslissing van de overheid kan je bij de rechtbank beroep aantekenen."

Sam Van Bastelaere, woordvoerder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Nu willen bepaalde mensen de Vlaamse overheid voor de rechtbank slepen. Kan dat?

“Tegen elke beslissing van de overheid kan je bij de rechtbank beroep aantekenen. Maar specifiek voor deze deelbudgetten van de prioriteitenklasse 2 moeten we toch wel benadrukken dat de betrokken mensen vrijwillig en persoonlijk de afweging kunnen maken of ze op dat budget ingaan. Voor sommigen zal het minder voordelig zijn om de helft op te nemen, omdat ze het kunnen combineren met andere hulp en ondersteuning. Voor anderen zal het net wél voordelig zijn. Het besluit van de Vlaamse Regering is overigens voorgelegd aan de Raad van State en die heeft geen opmerkingen gemaakt. Of het zin heeft om toch naar de rechtbank te stappen? Het is heel moeilijk om daarrond voorspellingen te doen omdat het om een nieuw project gaat.”

Waarom is er eigenlijk gekozen voor die halvering?

“We hebben een bevraging gedaan bij mensen uit prioriteitenklasse 3, waar sommigen al heel lang wachten op hun budget. Daaruit bleek dat praktische hulp het dringendst was. Vervolgens hebben we ons afgevraagd of dat in klasse 2 ook het geval was, en of we met die deelbudgetten de meest dringende noden al zouden kunnen lenigen.”

Hoeveel mensen krijgen in Vlaanderen eigenlijk zo’n ondersteuning?

“In 2021 – het jaar waarvoor de meest recente cijfers ter beschikking zijn – waren er 27.266 mensen met een persoonsvolgend budget.”

Luc stapte zelf naar de rechtbank: “We baseren ons onder meer op artikel 23 uit de Belgische grondwet”

Luc Demarez is voorzitter van vzw GRIP, de mensenrechtenorganisatie voor mensen met een handicap in Vlaanderen. Hij benadrukt dat je er snel bij moet zijn als je actie wil ondernemen rond de halvering van je budget: “Binnen de drie maanden na ontvangst van de brief van het VAPH.”

Zelf stapte Luc naar de rechtbank omdat zijn geactualiseerd budget na twintig jaar toch opnieuw werd afgeroomd: de verhoging van dat bedrag met 45.000 euro naar een totaal van 61.000 euro voor assistentie werd uiteindelijk teruggebracht naar een verhoging van nog maar 7.000 euro tot 54.000 euro. Luc kreeg voor de rechtbank in Kortrijk in eerste instantie gelijk, maar het VAPH ging in beroep. De zaak wordt volgende week behandeld voor het arbeidshof afdeling Brugge. 

Grip vzw liet door een gespecialiseerd advocatenbureau een modelformulier uitwerken. Mensen die een gehalveerd budget kregen, kunnen dat gebruiken om een zaak aan te spannen. Het VAPH stelt dat de Raad van State geen opmerkingen gemaakt heeft tegen een halvering van het budget, maar daar zijn niet alle juristen het mee eens.

Haalt iemand met zo’n modelformulier gelijk voor de rechtbank?

“Ik heb zelf een zaak aangespannen, niet tegen een halvering van het budget, maar tegen een geactualiseerde budgetsvermindering, zoals ik hierboven aangaf. Ik vroeg een verhoging van mijn budget dat ik al twintig jaar heb omdat mijn handicap verergerde.  Ik won de zaak tegen de Vlaamse overheid, maar nu gaan ze in beroep.”

Welke argumenten spelen een rol in de rechtbank? Waarop beroept u zich dan?

“We baseren ons onder meer op artikel 23 uit de Belgische grondwet dat zegt dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van de burgers. Bovendien kan men zaken die men toegekend heeft niet zomaar terugnemen. We baseren ons daarvoor ook op Europese wetgeving: die stelt dat de toekenning van ondersteuning als een verworven eigendom beschouwd kan worden. Als men een toezegging gedaan heeft en men trekt die weer in, dan doet men eigenlijk aan onttrekking van eigendom. Bovendien heeft België in 2006 een VN-verdrag voor personen met een handicap ondertekend. Dat zegt dat mensen met een handicap de nodige ondersteuning moeten krijgen.”

Hoeveel tijd gaat erover tussen de dag dat iemand uw modeldocument gebruikt en de uitspraak voor de rechtbank?

“Bij mij heeft dat een jaar geduurd, maar dat vraagt u beter aan een jurist.”

Modelverzoekschrift om drempel te verlagen

Het modelverzoekschrift dat iedereen die naar de arbeidsrechtbank wil stappen met betrekking tot het deelbudget kan gebruiken, publiceerden we in december op onze website. We brachten ook belangenverenigingen van personen met een handicap en bijstandorganisaties hiervan op de hoogte. 

Bekijk ons persbericht en klik door naar artikel met het modelverzoekschrift en begeleidende uitleg. 

Vragen rond dit artikel

Met vragen kan u mailen naar katrijn@gripvzw.be 

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft GRIP blijft aandringen dat deze regering iedereen in het experiment volledig budget geeft Getuigen in De Standaard tonen hoe belangrijk dit is. Minister en regering draaien weg. Middenveld zwijgt. 27 mrt 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! Vind jij de wachtlijst ook onaanvaardbaar? Stuur je foto in! De Actiegroep Recht op Ondersteuning maakt zichtbaar dat veel mensen het recht op ondersteuning belangrijk vinden. Doe mee! 28 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!”  Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak” Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!" 13 okt 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be) 06 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school. 15 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft” 15 okt 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 22 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu