Hoorzitting in Senaat over tewerkstelling van personen met een handicap

Werk Hoorzitting in Senaat over tewerkstelling van personen met een handicap

GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap.

Resolutie van CD&V besproken in hoorzitting van de senaat

Vanuit CD&V (Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels e.a.) werd een voorstel van resolutie (nr. 6-319/1) uitgewerkt over de tewerkstelling van personen met een handicap. Parlementsleden van CD&V hebben dit voorstel geschreven in nauwe samenwerking met de werkgroep Handicap&Samenleven van CD&V. De resolutie bevat een oproep en een aantal maatregelen om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen. De partij ziet de overheid als werkgever als een belangrijke partner. Zij heeft rond dit thema een voorbeeldfunctie.

GRIP nam op 24 april 2017 deel aan een hoorzitting over dit voorstel in de Senaat (commissie transversalen aangelegenheden – gewestbevoegdheden).

Wat staat er in de resolutie?

CD&V neemt een gedurfd standpunt in. De CD&V wil van streefcijfers naar quota, want de situatie is absoluut ontoereikend. Die quota zouden zeker moeten gelden voor de overheid. Dat doen ze omdat geen enkele overheid de vooropgestelde streefcijfers haalt. In Vlaanderen haalt de overheid 1,3%. De federale overheid haalt iets meer dan 1,3%. Terwijl de streefcijfers voor beide niveaus op 3% liggen. De lokale besturen halen, op basis van een recente peiling in de zomer van 2016, allemaal samen wel hun doelstelling van 2% maar er zijn enorme verschillen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Onze reactie op deze resolutie

GRIP vindt het een sterke resolutie.  Het biedt volgens ons zeker een meerwaarde dat de resolutie tot stand kwam in samenspraak met personen met een handicap.

Deze resolutie is absoluut nodig. Wanneer je de evolutie van de cijfers bekijkt zie je in de afgelopen 10 jaar eigenlijk geen vooruitgang. Het gaat hier wel uitsluitend over Vlaamse cijfers, maar ze zijn wat ons betreft zeker betekenisvol. Er zit geen vooruitgang in de aanwervingen van personen met een handicap binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Belangrijk bij de tewerkstelling van personen met een handicap zijn de  randvoorwaarden inzake redelijke aanpassingen: bijvoorbeeld van oprijhelling tot assistentie. Ook de randvoorwaarden moeten worden mogelijk gemaakt door het verhogen en vrijmaken van financiële middelen.

Tewerkstelling van personen met een handicap vergt ook een integrale kijk op mens en samenleving. De kijk op handicap bepaalt de uitkomst van de maatregelen die worden voorgesteld. Een misvatting is dat tewerkstelling van personen met een handicap (PmH) enkel gebeurt via beschutte werkplaatsen. Slechts 7% van de personen met een handicap die werken doet dat via beschutte werkplaatsen. Het is belangrijk om dit heikele punt te benaderen vanuit het uitgangspunt dat het gaat over een open arbeidsmarkt. Die tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere jobs staat immers met zoveel woorden in het VN-Verdrag voor de Rechten van personen met een handicap, in artikel 27.

Wat zijn de volgende stappen in dit proces?

De commissie in de Senaat die deze resolutie behandelt zal nog enkele andere stakeholders oproepen. Ze waren zeer tevreden over onze inbreng. Ook Unia gaf zijn visie op de resolutie.

We zullen het contact met de CD&V en de werkgroep aanhouden. Zij zijn pleitbezorger voor reguliere tewerkstelling waar ook GRIP voorstander van is.

Een volgend punt is natuurlijk om de algemene lijnen van de resolutie om te zetten in concrete actiepunten. Daar is nog werk aan. Dat is belangrijk om de resolutie om te zetten in concreet beleid.

Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken rond het thema handicap en arbeid binnen GRIP kan contact opnemen met patrick@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Verberg submenu